Từ trang 21 đến trang 31

07 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 8978)
Từ trang 21 đến trang 31


ANH-HÀO

 "Ngàn xưa mấy bực anh-hào,

 Nằm gai nếm mật dạ nào trách than."

 (04.CamTac-373-V1-066)

 

 "Hồn chiến-sĩ ngàn thu rạng tỏ,

 Gương anh-hào chói đỏ như châu."

 (05.GoiDoan-403-V1-006)

 

 "Sống không hổ kiếp anh-hào,

 Không ham tiền bạc, sang giàu cá-nhân."

 (08.TeCSTVVuonThom-444-V1-011)

 

ANH-HÙNG

 "Rán bắt-chước những trang tuấn-kiệt,

 Gái anh-hùng xưa có Trưng-Vương."

 (02.DieuPhapQMinh-292-V1-062)

 

 "Đứng anh-hùng dựng nên thời-thế,

 Sá chi loài trùng dế nhỏ nhen."

 (02.NangThoCamTu-318-V1-041)

 

 "Lịch-sử cũng rạng ngời mấy đoạn,

 Lắm anh-hùng hảo-hán xuất thân."

 (05.GoiDoan-403-V1-010)

 

 "Xưa nước đã bao lần khuynh-đảo,

 Được cứu nguy nhờ máu anh-hùng."

 (05.GoiĐThanhnien-404-V1-026)

 

 "Làm cho rõ mặt anh-hùng,

 Làm cho địch-thủ rùng-rùng bó tay."

 (05.TangĐTNAiQuoc-405-V1-019)

 

 "Chí anh-hùng của khách quần-thoa,

 Đâu có kém bực tu-mi nam tử."

 (07.GoiĐPhuNu-421-V1-007)

 

 "Nay vận nước đến hồi thịnh-thái,

 Chí anh-hùng ta hãy noi gương."

 (07.GoiĐTrangSi-421-V1-014)

 

 "Khí thiêng-liêng sông núi nhiệm-mầu,

 Un-đúc giống anh-hùng vang bốn bể."

 (08.ChiNamNhi-434-V1-009)

 

 "Đương cơn quyền-lợi đắm say,

 Anh-hùng chí-sĩ râu-mày thế ư?"

 (08.ĐongĐangTgTan-434-V1-004)

 

 "Lúc giặc xâm-lăng mưu thống trị,

 Anh-hùng đâu xá cảnh gian-lao."

 (08.QuyetRutCaSa-437-V1-012)

 

 "Anh-hùng đâu xá cảnh gian-lao,

 Chiến-trận giao-phong rưới máu đào."

 (08.QuyetRutCaSa-437-V1-013)

 

 "Đấng anh-hùng vang lừng bốn bể,

 Các sắc dân đều nể, đều vì."

 (08.TChuongCanhTinh-436-V1-017)

 

 "Phận rủi-ro riêng xui mạng bạc,

 Khiến anh-hùng cỡi hạc xa bay."

 (08.TeCSTVVuonThom-444-V1-034)

 

 "Tiếng anh-hùng nổi dậy khắp giang-san,

 Thay những tiếng bạo-tàn cơn thất-chí."

 (09.TangcsBinhXuyen-452-V1-031)

 

 "Tự-lập nghìn xưa gương chói rạng,

 Anh-hùng khởi xuất chốn dân-binh."

 (09.TetOChienKhu-453-V1-018)

 

 "Lũ đàng lũ điếm hồ-đồ,

 Anh-hùng quân-tử xưng-hô rền trời."

 (Q3.SG-079-V1-358)

 

ANH-HÙNG CHÍ-SĨ

 "Đương cơn quyền-lợi đắm say,

 Anh-hùng chí-sĩ râu-mày thế ư?"

 (08.ĐongĐangTgTan-434-V1-004)

 

ANH-HÙNG HẢO-HÁN

 "Lịch-sử cũng rạng ngời mấy đoạn,

 Lắm anh-hùng hảo-hán xuất thân."

 (05.GoiDoan-403-V1-010)

 

ANH-HÙNG QUÂN-TỬ

 "Lũ đàng lũ điếm hồ-đồ,

 Anh-hùng quân-tử xưng-hô rền trời."

 (Q3.SG-079-V1-358)

 

ANH-LINH

 "Tâm-trí khai-thông cùng tỉnh-táo,

 Mười phương đều rõ máy anh-linh."

 (04.CauChu.C01.dich-392-V1-004)

 

ANH PHIỆT

 "ANH PHIỆT xướng ĐỨC-THẦY họa"

 (09.xhAnhPhiet-451-V2-000)

 

ANH-TÀI

 "Câu trượng-phu là trang nghĩa-sĩ,

 Chữ anh-tài của đấng trung-lương."

 (02.NangThoCamTu-320-V1-122)

 

 "Miệng toàn lời bắt-chước chúa Tần,

 Muốn chôn sống anh-tài nhu sĩ."

 (02.NangThoCamTu-322-V1-173)

 

 "Nước-non đang thiếu anh-tài,

 Tử-thần vội cướp đưa ngay chầu Trời."

 (08.TeCSTVVuonThom-444-V1-035)

 

 "Ngàn muôn năm ghi nhớ khách anh-tài,

 Trong sách-sử tiếng Bình-Xuyên luôn chói rạng."

 (09.TangcsBinhXuyen-452-V1-035)

 

ẢNH

 

ẢNH HIỆN

 "Ngã thử đạo-tràng như đế châu,

 Thập-phương chư Phật ảnh hiện trung."

 (04.CauChu.C15.han-396-V2-004)

 

 "Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,

 Đầu diện tiếp túc qui mạng lễ."

 (04.CauChu.C15.han-396-V2-005)

 

ÁNH

 

ÁNH DƯƠNG

 "Xuân sang ảm-đạm ánh dương mờ,

 Thệ quyết một lòng chẳng bỏ ngơ."

 (02.ĐauNam-232-V1-017)

 

ÁNH-SÁNG

 "Riêng phòng vắng-vẻ một mình ta,

 Đèn điện bật lên ánh-sáng lòa."

 (02.DemNgoi1Minh-345-V1-002)

 

AO

 

AO-TÙ

 "Cảnh thế-gian dường thể chốn ao-tù,

 Trong biển khổ mấy ai mà thoát đặng."

 (02.KhongBuonNgu-339-V1-007)

 

 "Văn-nhu vẹt phá sụp ao-tù,

 Nước túng dân nghèo lại thiếu xu."

 (02.xhNgKyTran.B2.h-251-V1-013)

 

 "Chẳng dám trễ-bê đường đạo-đức,

 Đặng mong chẳng vướng cảnh ao-tù."

 (04.DungKinhQuyen-379-V1-028)

 

 "Cảnh ao-tù giờ vẫn phải còn mang,

 Nặng trịu trên đầu héo ruột gan."

 (04.DungKinhQuyen-379-V1-029)

 

 "Ngọn đèn chơn-lý hết lu,

 Khắp trong lê-thứ ao-tù từ đây."

 (Q1.SGKNĐ-033-V1-302)

 

ÀO

 

ÀO-ÀO

 "Nghĩ đến đây gió ào-ào thổi ,

 Ngẩng mình ra nhìn ngọn đông phong."

 (02.ThuDaCuoi-342-V1-049)

 

ẢO

 

ẢO ẢNH

 "Cả vạn-vật đồng về Phật-cảnh,

 Chẳng luyến trần ảo ảnh gạt-lường."

 (03.NguyenTCuuHuyen-367-V1-018)

 

ẢO-MỘNG

 "Hình như say chén rượu quá khề-khà,

 Nhớ những kẻ bê-tha trong ảo-mộng."

 (02.KhongBuonNgu-339-V1-004)

 

ẢO THUẬT

 "Diệu-huyền chơn-lý noi đường sáng,

 Ảo thuật tà tâm kiếm nẻo ra."

 (02.TinhBanTGian-352-V1-014)

 

ẢO VIỄN

 "Điền tan gia phế tế nhiên hàn,

 Khổ đáo ly-kỳ ảo viễn cang."

 (02.ĐeChonĐatBac-260-V1-098)

 

ÁO

 

ÁO CÀ-SA

 "Rứt áo cà-sa khoác chiến bào,

 Hiềm vì nghịch cảnh quá thương-đau."

 (08.RiengToi-435-V1-001)

 

 "Chẳng áo cà-sa, chẳng chiến-bào,

 Về đây tham-chánh mới là cao."

 (08.xhPhamThieu.x-445-V2-017)

 

ÁO DÀ

 "Hương-Bộ mang soi bận áo dà,

 Đêm ngày tiếp rước khách gần xa."

 (02.choHBoTHANH-313-V1-005)

 

 "Nhơn-dân bá-tánh đều trông thấy,

 Hương-Bộ mang soi bận áo dà."

 (02.choHBoTHANH-313-V1-008)

 

 "Áo dà Hương-Bộ bận mang soi,

 Ai có tức cười hãy đến coi."

 (02.choHBoTHANH-313-V1-009)

 

 "Dòm riết chú chàng vùng mắc-cỡ,

 Áo dà Hương-Bộ bận mang soi."

 (02.choHBoTHANH-313-V1-012)

 

 "Từ mang một tấm áo dà,

 Mùi thiền đã thấm ơn nhà lợt phai."

 (02.TuThan-350-V1-009)

 

ÁO MÀU

 "Sáng ngày chợ nhóm lao-xao,

 Giả Bận Áo Màu ai cũng dòm xem."

 (Q1.SGKNĐ-044-V1-706)

 

 "Đứa nầy nói để cho tao,

 Đứa kia xạo-xự áo màu quá ngon."

 (Q1.SGKNĐ-044-V1-710)

 

ÁO-NÃO

 "Lúc áo-não cội thung lo-liệu,

 Gắng bền lòng bận-bịu vì ai."

 (01.ThienLyCa-206-V1-245)

 

 "Áo-não thương đời đa đói khổ,

 U-buồn trăm họ vẽ vài câu."

 (02.BacAiDaiDong-311-V1-007)

 

 "Áo-não thương đời đa đói khổ,

 U-buồn trăm họ vẽ vài câu."

 (02.KGiauLPhuocThien-274-V1-107)

 

 "Văn-nhu áo-não tìm cơ mật,

 Sẽ hản việc đời hỡi núi sông."

 (02.xhNguyenTTan.B1.h-248-V1-007)

 

 "Nhìn xem trần nước mắt rưng-rưng,

 Cảnh áo-não kể sao cho xiết."

 (Q2.KDNK-065-V1-444)

 

ÁO QUẦN

 "Áo quần lòe-loẹt đi cùng xóm,

 Bánh trái dẫy-đầy nỗi cúc-cung."

 (01.ThiXuan-221-V1-003)

 

 "Diện áo quần, son phấn lấn chen,

 Miễn cho mình được lên xe xuống ngựa."

 (02.TrLoiCgOngTao-349-V1-087)

 

 "Điền-chủ phải một lần chịu tốn,

 Giúp áo quần, giúp vốn thêm lên."

 (07.KhuyenNong-422-V1-035)

 

 "Văn-minh sửa mặt sửa mày,

 Áo quần láng-mướt ngày rày ăn chơi."

 (Q3.SG-083-V1-522)

 

 "Đầu với tóc áo quần láng-mướt,

 Chữ lanh khôn của quỉ của ma."

 (Q4.GMTK-103-V1-519)

 

ÁO RẼ BÂU

 "Vì sao thế-sự người sang cả,

 Phân-biệt tước quờn áo rẽ bâu."

 (02.NgaoNganTinhDoi-330-V1-004)

 

 "Khuyên dân đừng chia áo rẽ bâu,

 Phải hợp-tác gieo trồng giống quí."

 (Q4.GMTK-111-V1-813)

 

ÁP

 

ÁP-DỤNG

 "Vẫn còn áp-dụng vì phe đảng?

 Chẳng muốn xông ra sợ cháy mày!"

 (08.xhPhamThieu.h-446-V1-015)


 

 

 

 

 


 

 

 

 


ĂN

 

ĂN BẠ NÓI CÀN

 "Thấy đời mê-muội lầm-than,

 Ăn bạ nói càn tội-lỗi chỉn ghê."

 (Q1.SGKNĐ-030-V1-204)

 

ĂN BẨN

 "Làm ác-đức nhiều điều quanh-quẩn,

 Như gà cồ ăn bẩn cối xay."

 (Q4.GMTK-091-V1-078)

 

ĂN CẦN Ở KIỆM

 "Khuyên đừng xài phí xa-hoa,

 Ăn cần ở kiệm đặng mà lo tu."

 (Q1.SGKNĐ-029-V1-168)

 

ĂN CHƠI

 "Thành-tâm khẩn Phật với lạy Trời,

 Muốn khỏi hội nầy trẻ ăn chơi."

 (01.xhThayBaĐao.B2.h-212-V1-002)

 

 "Thảnh-thơi dầu đặng phước tại trời,

 Đau ốm qua rồi trẻ ăn chơi."

 (01.xhThayBaĐao.B2.x-211-V2-002)

 

 "Tiết xuân buồn-bã vì ngập lúa,

 Nên phải ăn chơi cách quá hèn."

 (02.ĐotPhaoXuan-233-V1-008)

 

 "Văn-minh sửa mặt sửa mày,

 Áo quần láng-mướt ngày rày ăn chơi."

 (Q3.SG-083-V1-522)

 

ĂN GIẤY BỎ BÌA

 "Nhớ câu ăn giấy bỏ bìa,

 Được thân sung-sướng vội lìa Tổ-Tông."

 (02.TuGiaBonĐao-287-V1-097)

 

ĂN MUỐI

 "Cá không ăn muối cá ươn,

 Chẳng nghe lời dạy lâm đường chông-gai."

 (02.ĐeChonĐatBac-259-V1-085)

 

ĂN-NĂN

 "Biết đó biết đây thời với vận,

 Để ngày kết cuộc khó ăn-năn."

 (02.14ThangMuoi-346-V1-008)

 

 "Ai mà xét đến ăn-năn,

 Quày đầu hướng thiện bần-tăng dắt giùm."

 (02.BongHong-335-V1-033)

 

 "Nếu để chờ sấm nổ vang thinh,

 E bá-tánh ăn-năn đã muộn."

 (02.DieuPhapQMinh-294-V1-144)

 

 "Lúc ăn-năn sửa tánh rất thật-thà,

 Còn lắm kẻ nghinh-ngang theo chọc rối."

 (02.TrLoiCgOngTao-348-V1-039)

 

 "Đành nợ thế trả chưa xong,

 Mà biết ăn-năn sửa lấy lòng."

 (03.xhPhanCBa.h-367-V1-002)

 

 "Ăn-năn kẻo uổng công-phu …!

 (07.PhuNuCaDieu-430-V1-011)

 

 "Nếu dương-trần sớm biết ăn-năn,

 Làm hiền-đức khỏi đường lao-lý."

 (Q2.KDNK-055-V1-075)

 

 "Có thân thì rán giữ lấy thân,

 Để đến việc ăn-năn chẳng kịp."

 (Q2.KDNK-058-V1-176)

 

 "Chữ tự hối nào ai có lạ,

 Là ăn-năn cải-sửa tâm lành."

 (Q4.GMTK-100-V1-412)

 

 "Có mấy kẻ ăn-năn xét kỷ?

 Mãi ỷ tài chê bướng chê càn."

 (Q4.GMTK-111-V1-803)

 

 "Phải ăn-năn phước điền tạo-tác,

 Lo thuốc-thang khẩn-vái Phật Trời."

 (Q5.KT-133-V1-583)

 

 "Chừng ấy mới biết chỉn ghê,

 Ăn-năn chẳng kịp khó bề tính-toan."

 (Q5.KT-139-V1-763)

 

ĂN NGỦ

 "Vật hổ-lang đâu biết đạo-hằng,

 Chỉ có biết ngủ ăn, ăn ngủ."

 (02.SaĐec-300-V1-076)

 

 "Sớm lo lòn cúi chiều ăn ngủ,

 Nào biết liệu-toan gỡ nợ-nần."

 (04.RutCaiNguDan-379-V1-007)

 

ĂN NÓI

 "Dọn xem hình vóc lả-lơi,

 Ra đường ăn nói những lời nguyệt-hoa."

 (Q3.SG-083-V1-524)

 

 "Bước ra đường ăn nói thiệt-thà,

 Dầu khôn-khéo cũng là giả dại."

 (Q4.GMTK-104-V1-553)

 

ĂN Ở

 "Lớn lên ăn ở cao thanh,

 Biết yêu, biết quí điều lành nghe con!"

 (04.chothangTan-377-V1-013)

 

 "Con thì ăn ở nhu-mì,

 Học theo luân-lý kính-vì mẹ cha."

 (Q1.SGKNĐ-049-V1-861)

 

 "Ai mà ăn ở nghinh-ngang,

 Đón đường nó bắt xé tan xác hồn."

 (Q3.SG-072-V1-125)

 

 "Ai mà ăn ở ngược xuôi,

 Bị nơi rắn rít chẳng vui đâu là."

 (Q3.SG-072-V1-133)

 

 "Cũng là người ở trong trời,

 Cớ sao ăn ở nhiều lời ngổn-ngang."

 (Q3.SG-074-V1-192)

 

 "Khuyên nhơn-sanh lấy lẽ chí-công,

 Mà ăn ở nói năng chơn-chất."

 (Q5.KT-131-V1-506)

 

 "Chi bằng ăn ở nhu-mì,

 Nghe lời Phật Thánh kính-vì người trên."

 (Q5.KT-138-V1-738)

 

ĂN QUEN

 "Đừng theo lũ quỉ lũ ma,

 Cúng-kiếng nó mà nó phải ăn quen."

 (Q3.SG-076-V1-280)

 

ĂN-RẬP

 "Đẩu với đờn, kèn, trống nhịp sanh,

 Làm ăn-rập đặng đòi cao giá."

 (Q2.KDNK-063-V1-360)

 

ĂN SỐNG NUỐT TƯƠI

 "Sau tà-tinh ăn sống nuốt tươi,

 Mà bá-tánh chẳng lo cải thiện."

 (Q2.KDNK-058-V1-195)

 

ĂN TUYẾT NẰM SƯƠNG

 "Thân nầy ăn tuyết nằm sương,

 Chẳng than chẳng thở vì thương thế-trần."

 (Q3.SG-072-V1-103)

 

ĂN XÀI

 "Đừng ham lên ngựa xuống xe,

 Ăn xài phí của lụa the làm gì."

 (Q3.SG-082-V1-480)

 

 "Học hay lợi-dụng tiền-tài,

 Lên quan xuống huyện ăn-xài lả-lê."

 (Q3.SG-084-V1-546)

 

 "Thân tham sướng muốn tiền của đến,

 Đặng ăn-xài cho phỉ tấm tình."

 (Q4.GMTK-092-V1-110)

 

 "Lo ăn-xài trà rượu xình-xoàng,

 Chừng khổ-não phàn-nàn căn số."

 (Q4.GMTK-095-V1-231)

 

ĂN-XÀI LẢ-LÊ

 "Học hay lợi-dụng tiền-tài,

 Lên quan xuống huyện ăn-xài lả-lê."

 (Q3.SG-084-V1-546)

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Hai 2017(Xem: 11459)
02 Tháng Chín 2014(Xem: 17006)
17 Tháng Giêng 2012(Xem: 25447)
08 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 25510)
100,000