Từ trang 43 đến trang 53

07 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 8740)
Từ trang 43 đến trang 53


BA

 

BA BÀI

 "Có đau xem thuốc ba bài,

 Tâm thành cầu-nguyện ắt nay bịnh lành."

 (02.TuGLgNhonNghia-329-V1-099)

 

BA CÕI

 "Tâm-linh mắt Thánh xem ba cõi,

 Tánh hiển tai thần lóng bốn phang."

 (02.TinhBanTGian-354-V1-061)

 

 "Ngài là vua pháp tột cao,

 Khắp trong ba cõi chẳng sao sánh tày."

 (04.CauChu.C13.dich-395-V1-002)

 

BA-CỤM

 "Thơ vè Điên đã nói xong,

 Đi luôn Ba-Cụm kẻo lòng ước-mơ."

 (Q1.SGKNĐ-038-V1-480)

 

BA DƯ

 "Học đủ ba dư trời chẳng phụ,

 Đến ngày bẻ đặng quế cung Thềm."

 (02.hViengDem.b-315-V2-003)

 

BA ĐỜI

 "Nay tôi qui mạng thiệt-hành,

 Ngõ mong trừ dứt nghiệp sanh ba đời."

 (04.CauChu.C13.dich-395-V1-006)

 

BA GIỀNG NĂM MỐI

 "Thân làm Đạo ba giềng năm mối,

 Dù gặp cơn gió thổi mưa tuôn."

 (02.ThuDaCuoi-342-V1-025)

 

BA HỒI

 "Chuông linh-khứu ba hồi giục-thúc,

 Đờn Lôi-Âm khởi điệu êm tai."

 (02.DieuPhapQMinh-291-V1-037)

 

BA HỚP

 "Xót lòng cậy nước ma-ha,

 Hớp vô ba hớp ắt là lặng tâm."

 (02.TuGiaBonĐao-286-V1-070)

 

BA MÀU

 "Diệt tà lập chánh đành-rành,

 Ba màu nắm chặt Nam-thành xử-phân."

 (01.ThienLyCa-202-V0-118)

 

BA MƯƠI

 "ĐÊM BA MƯƠI"

 (01.ĐemBaMuoi-226-V2-000)

 

 "Ba mươi, mồng một đi đâu vắng?

 Nay về hỏi đặng mấy thằng con?"

 (02.hhoiHangNga.B1.b-324-V2-003)

 

 "Ba mươi, mồng một đi đâu vắng?

 Hay có tư tình với nước-non?"

 (02.hhoiHangNga.B2.b-324-V2-007)

 

BA NĂM

 "Sau nầy kẻ khóc người la,

 Vài ba năm nữa biết mà tà-tinh."

 (Q1.SGKNĐ-029-V1-150)

 

BA NGÀN

 "Vì sao thế-giới lại ba ngàn?

 Học đã rành chưa đến hỏi han?"

 (01.xhLvTOT.h-189-V1-005)

 

BA NGÀN THẾ GIỚI

 "Ba ngàn thế-giới ai là chủ,

 Mở lượng từ-bi dạy chúng-sanh."

 (01.xhLVTOT.x-189-V2-003)

 

BA NGÀY RƯỚC XUÂN LAI

 "Làm cho dân-sự vui nha-nhớp,

 Chơi-giỡn ba ngày rước xuân lai."

 (01.CCDanNgheo-223-V1-016)

 

BA NGÀY XUÂN NHỰT

 "Nhắn-nhủ khắp nơi hỏi một bài,

 Ba ngày xuân nhựt bởi nơi ai?"

 (01.CCDanNgheo-223-V1-010)

 

BA NGHIỆP

 "Cầu tịnh ba nghiệp xong xuôi,

 Tây-Phương quyết đến chung vui Phật-đài."

 (04.CauChu.C07.dich-393-V1-003)

 

BA PHẦN

 "Thiên-cơ biến đổi can-qua,

 Gẫm trong thế-giới còn đôi ba phần."

 (Q3.SG-072-V1-116)

 

 "Dạy chẳng đặng lòng như lửa đốt,

 Khắp dương-gian chưa đặng ba phần."

 (Q4.GMTK-103-V1-500)

 

BA-RĂNG

 "Giã-từ Chợ-Mới một khi,

 Thuyền đi xuôi ngược đến thì Ba-Răng."

 (Q1.SGKNĐ-043-V1-648)

 

BA-RI

 "D’ARGELIEU: Mua cho ông một vé tầu,

 Ba-ri đến đó ngõ hầu dung thân."

 (08.nghiThinhvoiCaoUy-438-V1-028)

 

BA TÀU

 "Cô ơi, nước Việt-Nam thiếu gì trai trẻ,

 Mà vội đi lấy lẽ “ba Tàu”?!"

 (08.LayChongChet-439-V1-002)

 

 "Khi ba Tàu xách gói hồi hương,

 Vàng-bạc tóm, bỏ cô thơ-thẩn."

 (08.LayChongChet-439-V1-007)

 

BA TẤC LƯỠI

 "Lắc léo chi có ba tấc lưỡi,

 Quan ỷ khôn mạt-sát dân ngu."

 (Q5.KT-130-V1-463)

 

BA TỚ MỘT THẦY

 "Khùng thời ba Tớ một Thầy,

 Giảng-dạy dẫy-đầy rõ việc Thiên-cơ."

 (Q1.SGKNĐ-027-V1-075)

 

 

BÀ CON

 "Nghinh-ngang hổn-ẩu phải chừa,

 Bà con nội ngoại dạ thưa mới là."

 (Q3.SG-074-V1-178)

 

BÀ DÌ

 "Có bà dì thay thế mẹ hiền,

 Giùm săn-sóc trông-nom Thái-tử."

 (Q5.KT-121-V1-201)

 

BÀ-LA-MÔN

 "Ông là người Bà-la-môn tiên,

 A-Tư-Đà Tiên hiền tên lão."

 (Q5.KT-121-V1-177)

 

BÀ-RÁ

 "Bà-Rá mấy năm nhốt tội nhơn,

 Hành-hà những kẻ mến giang-sơn."

 (05.BaRa-407-V1-001)

 

 "BÀ-RÁ

 (05.BaRa-407-V2-000)

 

BÀ-RỊA

 "Khỏi đây Bà-Rịa tách vời,

 Đến đó vậy thời trời mới sáng ra."

 (Q1.SGKNĐ-047-V1-791)

 

BẢ

 

BẢ LỢI

 "Tuy cơ-hàn mà được danh thơm,

 Hơn phú-quí ngồi ôm bả lợi."

 (02.SaĐec-300-V1-072)

 

BẢ VINH

 "Đời cũng lắm bao người vá áo,

 Nương bả vinh nhiều hạng túi cơm."

 (02.DieuPhapQMinh-296-V1-194)

 

BẢ VINH-HUÊ

 "Thương giống-nòi dẹp bả vinh-huê,

 Lướt đạn bom giữ vững một lời thề."

 (08.ChiNamNhi-434-V1-003)

 

 

BÁ-GIA

 "Kim-Sơn thương-mãi toàn lê-thứ,

 Thức-tỉnh bá-gia giấc mộng tràng."

 (01.ChoĐOngMGhe-187-V1-004)

 

 "Bá-gia mặn lạt mặc tình ai,

 Đạo-lý tầm đâu chẳng thấy rày."

 (01.MacTinhAi-187-V1-001)

 

 "Ta khùng mà chẳng có cơn,

 Cũng không có tánh giận hờn bá-gia."

 (01.ThienLyCa-206-V1-256)

 

 "Xác trần ta đã rời xa,

 Bá-gia ở lại vậy mà bình-an."

 (02.DanDoBonDao-279-V1-142)

 

 "Bằng-an bốn biển khỏi đua tranh,

 Bởi khắp bá-gia được chí lành."

 (02.DenLgNhonNghia-305-V1-029)

 

 "Ngàn năm Thích Đạo đành chôn lấp,

 Thương tưởng bá-gia nỗi lạc-lầm."

 (02.ĐeChonĐatBac-267-V1-303)

 

 "Trong bá-gia tìm Đạo quá mòm,

 Thôi giã thế ước-mong đời thạnh."

 (02.SaĐec-303-V1-171)

 

 "Không đành tách gót ra đi,

 Nên dùng lời lẽ từ thì bá-gia."

 (02.TuGiaBonĐao-284-V1-012)

 

 "Bá-gia bá-tánh đâu đâu,

 Xem lời ta chỉ về cầu tại-gia."

 (02.TuGiaBonĐao-285-V1-035)

 

 "Ngồi buồn Điên tỏ một khi,

 Bá-gia khổ-não vậy thì từ đây."

 (Q1.SGKNĐ-025-V1-006)

 

 "Tuồng đời như pháo châm ngòi,

 Bá-gia yên-lặng mà coi Khùng nầy."

 (Q1.SGKNĐ-027-V1-074)

 

 "Bá-gia kẻ thấp người cao,

 Chừng thấy máu đào chúng mới chịu tu."

 (Q1.SGKNĐ-027-V1-079)

 

 "Lúc nầy tâm trí rối beng,

 Tiếng quyển tiếng kèn mặc ý bá-gia."

 (Q1.SGKNĐ-027-V1-094)

 

 "Bá-gia phải rán làm lành,

 Niệm-Phật cho rành đặng thấy Thần-Tiên."

 (Q1.SGKNĐ-028-V1-105)

 

 "Bá-gia mau kíp lo-âu,

 Để sau đối đầu chẳng đặng toàn thây."

 (Q1.SGKNĐ-028-V1-125)

 

 "Điên nầy nối chí theo Khùng,

 Như thể dây dùn đặng cứu bá-gia."

 (Q1.SGKNĐ-029-V1-148)

 

 "Bá-gia ai biết thì ưa,

 Tôi chẳng nói thừa những việc Thiên-cơ."

 (Q1.SGKNĐ-030-V1-179)

 

 "Bá-gia lầm-lạc đáng thương,

 Nên trước Phật đường thọ-lãnh dạy dân."

 (Q1.SGKNĐ-031-V1-217)

 

 "Bá-gia hãy rán mà lo,

 Kiếm Lão Đưa Đò nói chuyện huyền-cơ."

 (Q1.SGKNĐ-033-V1-291)

 

 "Bá-gia ai biết thì lo,

 Gác tai gièm-siểm đôi co ích gì!"

 (Q1.SGKNĐ-034-V1-319)

 

 "Nam-mô miệng niệm lòng lành,

 Bá-gia phải rán biết rành đường tu."

 (Q1.SGKNĐ-034-V1-336)

 

 "Bá-gia tựu lại rần-rần,

 Trong nữa ngày trần chẳng có đồng chi."

 (Q1.SGKNĐ-035-V1-359)

 

 "Có người nói xéo nói xiên,

 Chú muốn kiếm tiền nói gạt bá-gia."

 (Q1.SGKNĐ-036-V1-426)

 

 "Nhà anh có của tiền dư,

 Sao chẳng hiền-từ thương-xót bá-gia?"

 (Q1.SGKNĐ-037-V1-434)

 

 "Đến chừng thú ấy phục-tùng,

 Bá-gia mới biết người Khùng là ai."

 (Q1.SGKNĐ-037-V1-448)

 

 "Nhắc ra tâm-trí bồi-hồi,

 Khó đứng khôn ngồi thương-xót bá-gia."

 (Q1.SGKNĐ-038-V1-466)

 

 "Bá-gia bá-tánh làm ngơ,

 Tưởng như những kẻ nói Thơ kiếm tiền."

 (Q1.SGKNĐ-039-V1-519)

 

 "Bá-gia coi thể rác-rơm,

 Ai cũng sẵn-hờm đặng có ghẹo chơi."

 (Q1.SGKNĐ-040-V1-543)

 

 "Đến đây giả kẻ không tiền,

 Rảo khắp thị-thiềng xin-xỏ bá-gia."

 (Q1.SGKNĐ-045-V1-734)

 

 "Nói mà trong dạ sầu-bi,

 Bá-gia chậm chậm khinh-khi Điên nầy."

 (Q1.SGKNĐ-048-V1-834)

 

 "Điên đây vưng lịnh Phương Tây,

 Hầu hạ bên Thầy đặng cứu bá-gia."

 (Q1.SGKNĐ-049-V1-876)

 

 "Ta dạy-dỗ là vì tình thiệt,

 Cho bá-gia rõ biết người Khùng."

 (Q2.KDNK-065-V1-446)

 

 "Bá-gia kẻ thấp người cao,

 Hiền-thần hiếu-nghĩa rán trau cho rồi."

 (Q3.SG-084-V1-565)

 

 "Bá-gia cùng các chư-tăng,

 Việc tu không đợi hương đăng làm gì."

 (Q3.SG-085-V1-601)

 

 "Xuống dương-thế dạo trong lê-thứ,

 Thấy bá-gia gặp lúc não-nùng."

 (Q4.GMTK-089-V1-026)

 

 "Nên bá-gia hãy rán miệt-mài,

 Dầu rách rưới cũng mau cần-kiệm."

 (Q4.GMTK-094-V1-183)

 

 "Ta còn mắc phiêu-liêu dương-thế,

 Dạo Lục-Châu đặng cứu bá-gia."

 (Q4.GMTK-105-V1-604)

 

 "Trong bá-gia nhiều ít lòng chay,

 Để giữ trọn trong nền Phật-Pháp."

 (Q4.GMTK-110-V1-773)

 

 "Đời ám-u tội trạng thảm thay,

 Khuyên bá-tánh bá-gia rán bỏ."

 (Q5.KT-130-V1-486)

 

 "Khuyên bá-gia bá-tánh việt-đàn,

 Chớ sát-hại mạng người như thế."

 (Q5.KT-133-V1-577)

 

 "Mong tiếng kêu thấu đến Tòng-lâm,

 Cùng thiện-tín bá-gia hưởng-ứng."

 (Q5.KT-136-V1-670)

 

BÁ-GIA BÁ-TÁNH

 "Bá-gia bá-tánh đâu đâu,

 Xem lời ta chỉ về cầu tại-gia."

 (02.TuGiaBonĐao-285-V1-035)

 

 "Bá-gia bá-tánh làm ngơ,

 Tưởng như những kẻ nói Thơ kiếm tiền."

 (Q1.SGKNĐ-039-V1-519)

 

 "Khuyên bá-gia bá-tánh việt-đàn,

 Chớ sát-hại mạng người như thế."

 (Q5.KT-133-V1-577)

 

BÁ-HỘ

 "Cấp-Cô-Độc là nhà bá-hộ,

 Còn đành lòng bố-thí xả-thân."

 (02.DieuPhapQMinh-296-V1-181)

 

BÁ KẾ

 "Kẻ nhứt dạ thường sanh bá kế,

 Để gạt người làm thế cho mình."

 (Q4.GMTK-095-V1-209)

 

BÁ KỶ

 "Tiên-cảnh thoát-ly truyền bá kỷ,

 Năng tầm Phật-lý rạch từ câu."

 (02.LyLich-281-V1-007)

 

BÁ-LÁP

 "Đâu đây mà có hùm beo,

 Khéo bày bá-láp nghe theo làm gì?"

 (02.ĐeChonĐatBac-257-V1-018)

 

BÁ-NHA

 "Đục trong đà tỏ nguồn cơn,

 Lời ta khuyên đó như đờn Bá-Nha."

 (01.ThienLyCa-204-V1-198)

 

 "Phi phi bỗng xuất mặt Huỳnh-Long,

 Dụng lối Bá-Nha réo Lạc-Hồng."

 (01.ThiXuan-222-V1-030)

 

 "Lão đây thân khó chẳng sờn,

 Tỏ lời khuyến-khích tợ đờn Bá-Nha."

 (02.KGiauLPhuocThien-271-V1-020)

 

 "Dụng Bá-Nha lên dây đờn khảy,

 Lo cho đời quên vóc ốm gầy."

 (02.NangThoCamTu-321-V1-137)

 

 "Bá-Nha hiệp mặt tao-đàn,

 Tử-Kỳ trổi-giọng khải-hoàn bốn phương."

 (02.XHTacCuongTho-282-V1-017)

 

 "Yêu đời ta dạy làm ơn,

 Lời ta khuyên-nhủ như đờn Bá-Nha."

 (03.VongBhoaN-365-V1-022)

 

 "Cầu xin Phật-Tổ ra ơn,

 Lời Điên khuyên-nhủ như đờn Bá-Nha."

 (Q1.SGKNĐ-048-V1-848)

 

BÁ-TÁNH

 "Than rằng: tà-quỉ ác-gian,

 Chẳng cho bá-tánh được toàn thây thi."

 (01.choSungBienT-216-V1-016)

 

 "Một cuộc phù-vân có mấy hơi,

 Cầu xin bá-tánh nhậm đôi lời."

 (01.KBotChoVay-218-V1-002)

 

 "Khắp trong bá-tánh kề cảnh khổ,

 Đạo-đức hiền-lành kiến Tiên-bang."

 (01.LoChutCoHuyen-185-V1-005)

 

 "Say mãi say hoài say vẫn say,

 Say cho bá-tánh tập xong bài."

 (01.Say-215-V1-026)

 

 "Nguyện-cầu gắng chí sớm trưa,

 Cầu cho bá-tánh sớm ưa tu-hành."

 (01.ThienLyCa-203-V1-168)

 

 "Ngay thẳng hiếu-trung trang hiền-thảo,

 Kim-thời bá-tánh gọi ngu-si."

 (01.ThienLyCa-205-V1-212)

 

 "Chẳng cần trà, quả, nồng hương,

 Miễn cho bá-tánh biết đường chơn-tu."

 (01.ThienLyCa-206-V1-260)

 

 "Mau mau ta hãy bắt bờ,

 Đặng cho bá-tánh leo bờ nầy qua."

 (01.thoOngBanChieu-217-V2-014)

 

 "Bá-tánh say-sưa mùi phú-quí,

 Sau nầy sẽ vướng cảnh đồ-lao."

 (02.AiNguoiTriKy-332-V1-027)

 

 "Nhơn-dân bá-tánh cũng con lành,

 Thầy dạy cho đều khắp chúng-sanh."

 (02.BacAiDaiDong-311-V1-001)

 

 "Nhơn-dân bá-tánh đều trông thấy,

 Hương-Bộ mang soi bận áo dà."

 (02.choHBoTHANH-313-V1-007)

 

 "Rất buồn bá-tánh biết bao,

 Nạn nguy sắp đến mà ngao-du hoài!"

 (02.DanDoBonDao-275-V1-009)

 

 "Di-Đà nghe tấu buồn xo,

 Vạn dân bá-tánh đắn-đo nhiều bề."

 (02.DanDoBonDao-275-V1-038)

 

 "Dạy đời nào quản nắng mưa,

 Ước-mong bá-tánh sớm ưa tu-hành."

 (02.DanDoBonDao-276-V1-052)

 

 "Sớm khuya bá-tánh cần-chuyên,

 Nghe lời dạy bảo cảnh Tiên dựa kề."

 (02.DanDoBonDao-278-V1-127)

 

 "Mặc tình bá-tánh có dùng,

 Ai muốn nghe Khùng chép lấy mà coi."

 (02.DanDoBonDao-279-V1-153)

 

 "Mảng chờ trông bá-tánh thảnh-thơi,

 Khắp bốn biển liên dây Hòa-Hảo."

 (02.DieuPhapQMinh-292-V1-071)

 

 "Nên phải đành mang lốt làm hề,

 Mặc bá-tánh khen chê cũng phải."

 (02.DieuPhapQMinh-293-V1-116)

 

 "Nếu để chờ sấm nổ vang thinh,

 E bá-tánh ăn-năn đã muộn."

 (02.DieuPhapQMinh-294-V1-144)

 

 "Trong bá-tánh nhìn xem châu-đáo,

 Chớ vội-vàng chê Lão ngu si."

 (02.DieuPhapQMinh-297-V1-213)


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Hai 2017(Xem: 11483)
02 Tháng Chín 2014(Xem: 17040)
17 Tháng Giêng 2012(Xem: 25474)
08 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 25526)
100,000