Từ trang 129 đến trang 139

07 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 9238)
Từ trang 129 đến trang 139

BIÊN

 

BIÊN CẢNH

 "Gánh-gồng bảo-bọc giang-san,

 Giữ-gìn biên cảnh bằng-an đời đời."

 (05.TangĐTNAiQuoc-405-V1-024)

 

BIÊN-CƯƠNG

 "Thầy trò ra sức làm hề,

 Ca tuồng ly-loạn dựa kề biên-cương."

 (02.ĐeChonĐatBac-259-V1-076)

 

BIÊN HÌNH

 "Thiên ý bất tư hoạch trữ tài,

 Biên hình liên huệ tất ư giai."

 (02.ĐeChonĐatBac-260-V1-106)

 

BIÊN-HÒA

 "Dạy rồi Thầy-Tớ liền đi,

 Biên-Hòa đến đó vậy thì xem qua."

 (Q1.SGKNĐ-047-V1-816)

 

BIÊN TÊN

 "Rầy ông, ông giả-đò quên,

 Phải mà có lính biên tên sổ cò."

 (05.ĐichoivoiMaiVDau-407-V1-010)

 

BIÊN TỰ

 "Tam-thanh truyện tích ghi biên tự,

 Khán giả tận-tường liệt võng khôi."

 (02.ToCauHuyenBi-255-V1-031)

 

BIỀN

 

BIỀN LAI

 "Tỏ thuyết huyền-vi sanh-chúng rõ,

 Năng kỳ liên huệ tất biền lai."

 (02.ĐeChonĐatBac-266-V1-295)

 

BIỂN

 

BIỂN CẠN

 "Đến ngày biển cạn non mòn,

 Tứ-ân đã trả chẳng còn tội căn."

 (04.choCoTauHao-371-V1-032)

 

BIỂN ĐÔNG

 "Giống xe cát biển đông thường thấy,

 Tên Dã-Tràng rất uổng công-trình."

 (Q4.GMTK-096-V1-255)

 

BIỂN HỒNG-TRẦN

 "Biển hồng-trần sớm gội cho xong,

 Ngày lập hội mới mong trở lại."

 (Q4.GMTK-093-V1-163)

 

 "Biển hồng-trần lao-lý diệu-vơi,

 Xô đẩy mãi trong vòng Ngũ-Trược."

 (Q5.KT-128-V1-423)

 

BIỂN KHỔ

 "Cảnh thế-gian dường thể chốn ao-tù,

 Trong biển khổ mấy ai mà thoát đặng."

 (02.KhongBuonNgu-339-V1-008)

 

 "Đời đạo liên-quan rạng chói ngời,

 Trần-hoàn biển khổ thẳm vơi-vơi."

 (02.ToCauHuyenBi-254-V1-002)

 

 "Thấy biển khổ đâu an lòng đặng,

 Xông thuyền ra cứu-vớt sanh linh."

 (02.ThuDaCuoi-344-V1-125)

 

 "Hồng-trần biển khổ thấy rồi,

 Rán tu nhơn-đạo cho tròn mới hay."

 (Q1.SGKNĐ-032-V1-249)

 

BIỂN LẶNG

 "Biển lặng sông trong chờ lịnh chánh,

 Nhà an nước trị lẽ thiên công."

 (02.xhNguyenTTan.B1.x-248-V2-005)

 

BIỂN LẤP

 "Nước cờ mới nay đà khởi sắp,

 Trổ tài hay biển lấp non dời."

 (02.NangThoCamTu-323-V1-199)

 

BIỂN SÔNG

 "Tuổi trẻ đầu xanh khoanh tay rế,

 Liệu-lượng thâm tình tợ biển sông."

 (02.ĐeChonĐatBac-265-V1-253)

 

 "Biển sông lặn-lội hơn thua,

 Tự thân tạo lấy mà mua cái sầu."

 (02.VLangMHĐ-246-V1-081)

 

BIỂN TRẦN

 "Biển trần lao-lý diệu-vơi,

 Khổ tâm chắt lưỡi chiều mơi phủi rồi."

 (02.VLangMHĐ-246-V1-061)

 

 "Dòm biển trần cảnh khổ vơi-vơi,

 Lao với khổ, khổ-lao chẳng xiết."

 (Q2.KDNK-056-V1-119)

 

BIẾN

 

BIẾN ẢO

 "Rừng bác-ái điên đời biến ảo,

 Điên như ta vì Đạo vì dân."

 (02.DieuPhapQMinh-292-V1-073)

 

 "Thiên-cơ biến-ảo diệu-huyền,

 Hiệp chung tam cõi dưới miền trần-ai."

 (02.XHTacCuongTho-283-V1-039)

 

BIẾN-CẢI

 "Đâu nản chí mà ngừng việc phải,

 Cuộc tang-thương biến-cải cảnh trần."

 (02.ThuDaCuoi-343-V1-070)

 

BIẾN-CHUYỂN

 "Thiên-cơ thế-giới đà biến-chuyển,

 Từ rày trần-hạ lợi-danh trôi."

 (01.LoChutCoHuyen-187-V1-045)

 

 "Để đến lúc phong-ba biến-chuyển,

 Cảnh hồng-trần tợ biển mênh-mông."

 (01.ThienLyCa-207-V1-295)

 

 "Ngẫm việc thiên-cơ càng biến-chuyển,

 Xem chừng địa-lý quá xung-xăng."

 (02.14ThangMuoi-346-V1-003)

 

 "Hạ-nguơn nay đã hết đời,

 Phong-ba biến-chuyển đổi-dời gia-cang."

 (Q1.SGKNĐ-025-V1-002)

 

 "Việc biến-chuyển Thiên-Cơ rất gấp,

 Khuyên chúng-sanh hãy rán tu-hành."

 (Q2.KDNK-066-V1-457)

 

 "Kể từ nay lỡ khóc lỡ cười,

 Vì buồn bực thấy đời biến-chuyển."

 (Q4.GMTK-090-V1-040)

 

BIẾN-CHUYỂN THIÊN-CƠ

 "Việc biến-chuyển Thiên-Cơ rất gấp,

 Khuyên chúng-sanh hãy rán tu-hành."

 (Q2.KDNK-066-V1-457)

 

BIẾN ĐỔI

 "Trí-não nghĩ-suy tuồng biến đổi,

 Tâm-hồn liệu-lượng cảnh thay nhà."

 (02.DemNgoi1Minh-345-V1-003)

 

 "Nhành lá sum-sê màu đượm vẻ,

 Non Thần biến đổi hết rừng lâm."

 (02.DenLgNhonNghia-305-V1-035)

 

 "Thiên-cơ biến đổi can-qua,

 Gẫm trong thế-giới còn đôi ba phần."

 (Q3.SG-072-V1-115)

 

 "Từ đây biến đổi dị-kỳ,

 Dương-thế chuyện gì cũng có chuyển-lay."

 (Q3.SG-074-V1-187)

 

BIẾN-ĐỘNG

 "Cuộc biến-động nay mai nguy ngập,

 Một hội nầy rán lập thân-danh."

 (02.ĐeChonĐatBac-267-V1-308)

 

BIẾN HÓA

 "Tiêu-điều sản-vật điền-viên,

 Thần-thông biến hóa dưới miền Trung-Ương."

 (02.DenLgNhonNghia-306-V1-075)

 

 "Nhưng Ngài biến-hóa ở Tây-Phương,

 Còn Sãi dấn thân cảnh đoạn-trường."

 (02.HienThanSaiKho-333-V1-005)

 

 "Mắt nhìn thấy thần thông biến-hóa,

 Đức Di-Đà hiện chóa hào-quang."

 (02.XHTacCuongTho-283-V1-033)

 

 "Trẻ già biến-hóa ai hay,

 Dạo trong Bảy-Núi chẳng nài công lao."

 (Q1.SGKNĐ-045-V1-723)

 

BIẾN MẤT

 "Buồn đời lăng mạ ngẩn-ngơ,

 Biến mất lên bờ liền giả cùi đui."

 (Q1.SGKNĐ-036-V1-406)

 

 "Muốn làm cho có người đồn,

 Biến mất xác hồn cho chúng chỉn ghê."

 (Q1.SGKNĐ-038-V1-492)

 

 "Ghe người biến mất bằng nay,

 Cho chúng biết tài của kẻ Thần-Tiên."

 (Q1.SGKNĐ-039-V1-501)

 

 "Thấy đời trong dạ hết ham,

 Ghe người biến mất coi làm chi đây."

 (Q1.SGKNĐ-039-V1-512)

 

 "Cho người hung-bạo biết Ta,

 Thuyền người biến mất vậy mà còn chi."

 (Q1.SGKNĐ-042-V1-626)

 

BIẾN-THỂ

 "Bởi thời-thế chuyển-xây biến-thể,

 Thêm uống ăn chẳng được điều-hòa."

 (Q5.KT-124-V1-301)

 

BIẾN-THƯỚC

 "Đến cơn đau phương thuốc phải tìm,

 Gặp Biến-Thước, Hoa-Đà lai thế."

 (02.DieuPhapQMinh-297-V1-232)

 

BIẾN VI

 "Khắp lê-thứ biến vi thương-hải,

 Dùng phép mầu lập lại Thượng-Nguơn."

 (Q2.KDNK-060-V1-245)

 

BIỆN

 

BIỆN-LUẬN

 "Nẻo chánh tà biện-luận nhiều bề,

 Cho bá-tánh tìm nơi cội-gốc."

 (Q4.GMTK-109-V1-745)

 

BIỆN MINH

 "Nện vang một tiếng chuông linh,

 Cho người trong mộng biện minh lẽ nào."

 (04.CamTac-373-V1-046)

 

 "Ngảnh ngao tái chí thi ân,

 Biện-minh chí hứng đền lân dựa kề."

 (02.ĐeChonĐatBac-261-V1-120)

 

 "Trớ-trêu phải mượn kệ-kinh,

 Mặc tình dân-sự biện-minh lẽ nào."

 (02.ĐeChonĐatBac-264-V1-220)

 

 "Các chúng-sanh nghe rồi yên-lặng,

 Suy cho tường rồi sẽ biện-minh."

 (02.SaĐec-303-V1-166)

 

 "Ghét ưa ta cũng mặc tình,

 Nghiệm kim suy cổ biện-minh thế nào."

 (Q3.SG-084-V1-564)

 

BIẾNG

 

BIẾNG BAY

 "Chừng nào chim nọ biếng bay,

 Cá kia biếng lội khổ nầy mới yên."

 (Q1.SGKNĐ-033-V1-297)

 

BIẾNG CƯỜI BIẾNG KHÓC

 "Xem thế sự biếng cười biếng khóc,

 Chẳng rung rinh quèo móc chi ta."

 (02.BongHong-334-V1-019)

 

BIẾNG KHÓC

 "Xem thế sự biếng cười biếng khóc,

 Chẳng rung rinh quèo móc chi ta."

 (02.BongHong-334-V1-019)

 

BIẾNG LỘI

 "Chừng nào chim nọ biếng bay,

 Cá kia biếng lội khổ nầy mới yên."

 (Q1.SGKNĐ-033-V1-298)

 

BIẾNG-LƯỜI

 "Mảng lo cao thấp ngạo cười,

 Bởi chưng trần-hạ biếng-lười không lo ”."

 (02.DanDoBonDao-275-V1-036)

 

 "Chớ có biếng-lười theo lũ trẻ,

 Ắt đòn bể đít hỡi con Tân!"

 (04.chothangTan-376-V1-003)

 

 "Rồi nuôi tánh biếng-lười mê ngủ,

 Để ngày kia ủ-rủ đau-thương."

 (08.LayChongChet-439-V1-005)

 

 "Dạy rồi bắt quá tức cười,

 Thầy tu nhiều kẻ biếng-lười quá tay."

 (Q1.SGKNĐ-045-V1-722)

 

 "Khuyên chúng-sanh bỏ tánh biếng-lười,

 Phải sốt-sắng làm ăn cần-thiết."

 (Q4.GMTK-094-V1-179)

 

BIẾNG-NHÁC

 "Con Tân có tật đái dầm,

 Bởi vì biếng-nhác mê-tâm quen đời."

 (04.chothangTan-376-V1-006)

 

BIẾNG THÂN

 "Trời Âu tấn-hóa nhờ khoa-học,

 Đất Á suy-đồi tại biếng thân."

 (02.xhGiaoXoai.B1.x-235-V2-004)

 

BIẾT

 

BIẾT ĐIỀU

 "Soi từ đài-các xá lều,

 Cho người trụy-lạc biết điều nghĩa-nhân."

 (02.TuThan-350-V1-022)

 

 "Để đến việc dang lưng mà chịu,

 Ai biết điều sớm liệu cho xong."

 (03.VongBhoaN-365-V1-044)

 

BIẾT RÀNH ĐƯỜNG TU

 "Nam-mô miệng niệm lòng lành,

 Bá-gia phải rán biết rành đường tu."

 (Q1.SGKNĐ-034-V1-336)

 

BIẾT RÀNH TÍCH XƯA

 "Nhiều người già cả lòng lành,

 Có nhiều kỳ-lão biết rành tích xưa."

 (02.ĐeChonĐatBac-257-V1-010)

 

BIẾT VÀNG THAU

 "Bao nhiêu cũng biết vàng thau,

 Dạy khôn trần-thế chớ nào dạy ngu."

 (Q1.SGKNĐ-050-V1-903)

 

BIỆT

 

BIỆT-LẬP

 "Pháp-Giáo chưa biệt-lập tam-thừa,

 Thuở Trung-Quốc nhà Châu Chiêu-Đế."

 (Q5.KT-118-V1-105)

 

BIỆT-LY

 "Thay cảnh đổi lòng nỗi biệt-ly,

 Muốn gặp bản son với linh-kỳ."

 (02.ĐeChonĐatBac-265-V1-254)

 

 "Đoạn thứ sáu Biệt-Ly cay-đắng,

 Người mình thương bỗng lại chia-lìa."

 (Q5.KT-125-V1-329)

 

BIỆT THỰ

 "Múa mỏ khua môi tài biệt thự,

 Giống-nòi Nam-Việt mãi chia ly."

 (02.TuGLgNhonNghia-331-V1-007)

 

BIỆT TÍT

 "Đâu đâu cũng mến tới mà tu,

 Ngàn dậm xa-xuôi biệt tít mù."

 (02.xhNgThTanXno.B2.h-309-V1-022)

 

BIỂU

 

BIỂU-DƯƠNG

 "Máy bay tàu chiến biểu-dương,

 Rõ-ràng Đại-pháp hùng-cường thế ni."

 (08.nghiThinhvoiCaoUy-438-V1-015)

 

BỊN

 

BỊN-RỊN

 "Bớt lòng thương nhớ từ đây,

 Chẳng nên bịn-rịn để Thầy an tâm."

 (02.TuGLgNhonNghia-328-V1-066)

 

 "Thương quá sức nên ta bịn-rịn,

 Quyết độ-đời cho đến chung thân."

 (Q4.GMTK-110-V1-759)

 

 "Dệt lưới nghi đeo điều phiền-phức,

 Bịn-rịn đời cực-khổ tang-thương."

 (Q5.KT-136-V1-656)

 

BINH

 

BINH-ĐAO

 "Lầm-than khói lửa với binh-đao,

 Âu-Á lung-tung nhuộm máu đào."

 (02.AiNguoiTriKy-332-V1-025)

 

 "Ngọn lửa binh-đao lan khắp đất,

 Phật Trời soi thấu cũng châu mày."

 (08.xhPhamThieu.x-445-V2-015)

 

 "Tu cầu chóng hết binh-đao,

 Gặp đời bình-trị xiết bao vui-vầy."

 (Q5.KT-138-V1-728)

 

BINH LỬA

 "Can-qua binh lửa sát sanh-linh,

 Khẩn bái Quan-Âm trút tịnh-bình,"

 (03.MongCho-362-V1-005)

 

BINH LƯƠNG

 "Khắp thế-giới binh lương cụ túc,

 Quyết tranh-giành quyền-lợi, xé-xâu nhau."

 (02.TrLoiCgOngTao-349-V1-073)

 

BINH MÃ

 "Lặng-lẽ tính-toan đâu ngủ ỳ!

 Chỉnh-tu binh mã để rồi đi."

 (09.xhAnhPhiet-h-451-V1-002)

 

BINH RỒN

 "Vì an-ninh giặc Pháp cử binh rồn,

 Khi sa lưới phải lao-tù nơi hải-đảo."

 (09.TangcsBinhXuyen-452-V1-007)

 

BINH TƯỚNG

 "Liếc nhìn thế-giới can-qua,

 Ngàn muôn binh tướng xua ra chiến-trường."

 (04.HoaiCo-377-V1-004)

 

BÌNH

 

BÌNH-AN

 "Nhẫn-đức bình-an tiêu vạn sự,

 Nhẫn-thành phú-quới vĩnh miên miên."

 (01.BatNhan-213-V1-007)

 

 "Xác trần ta đã rời xa,

 Bá-gia ở lại vậy mà bình-an."

 (02.DanDoBonDao-279-V1-142)

 

 "Luân phiên Thầy-Tớ tách vời,

 Chẳng nài lao-lý miễn đời bình-an."

 (02.ĐeChonĐatBac-263-V1-206)

 

 "Nay thân Thầy cũng đặng bình-an,

 Khuyên bổn-đạo đừng than lắm tiếng."

 (02.SaĐec-300-V1-055)

 

 "Nghe sơ lời Lão cạn bày,

 Tìm trong não óc gặp ngày bình-an."

 (02.TuGiaBonĐao-287-V1-082)

 

 "Biết khôn tìm kiếm ma-ha,

 Một câu lục-tự nhà nhà bình-an."

 (02.VLangMHĐ-247-V1-102)

 

 "Ngàn dặm đường xa cách ải-quan,

 Chúc nguyền đệ-tử được bình-an."

 (05.choDoVVien-402-V1-002)

 

 "Chữ Nhẫn-Đức kể ra luôn thể,

 Thì trong đời vạn sự bình-an."

 (Q4.GMTK-109-V1-732)

 

BÌNH-ĐẲNG

 "Sớm chiều bình-đẳng chớ lơi,

 Thường hành như vậy nhớ lời đừng sai."

 (02.TuGLgNhonNghia-329-V1-097)

 

BÌNH HÒA

 "Mong tạo-hóa sắp xong tuồng cổ-điển,

 Đặng nhơn-sanh kiến cảnh thái bình hòa."

 (02.KhongBuonNgu-340-V1-043)

 

 "Rèn dân bằng giáo-thuyết bình-hòa,

 Giống bác-ái gieo sâu vô tận."

 (Q5.KT-117-V1-053)

 

BÌNH-HƯNG

 "Đàn-nhu thầy lễ cũng kỳ,

 Mắc phải chuyện gì phủ-phục bình-hưng."

 (Q3.SG-077-V1-284)

 

BÌNH-MINH

 "Như tôi tỉnh giấc lúc bình-minh,

 Chí nguyện-cầu cho cả chúng-sinh."

 (04.CauChu.C01.dich-392-V1-001)

 

 "Bình-minh vừa buổi chợ đông,

 Bày trò bán thuốc hát ròng đời nay."

 (Q1.SGKNĐ-035-V1-363)

 

 "Tới đây vừa lúc bình-minh,

 Điên ra sức giảng mặc tình nghe không."

 (Q1.SGKNĐ-048-V1-823)

 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Hai 2017(Xem: 11491)
02 Tháng Chín 2014(Xem: 17057)
17 Tháng Giêng 2012(Xem: 25481)
08 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 25537)
100,000