2. Tinh tấn và Xả thân.

24 Tháng Mười 201312:00 SA(Xem: 8393)
2. Tinh tấn và Xả thân.

Sau khi đã tự tạo cho mình một Đức Tin Trong Sạch, hành giả phải quả quyết lên đường: con đường chánh mà mình đã chọn.

Danh từ Phật học gọi sự quả quyết theo mục đích cầu tìm chân lý là Tinh Tấn. Đức Thầy trong mục Chánh Tinh Tấn, khi khuyên người tu nên giữ đức tin cho mạnh mẽ, đã viết :

“dầu các thị dục có lớn lao thế mấy, dầu cho có sức lực gì cám dỗ hay bức bách bỏ lòng tín ngưỡng Phật Trời đặng theo việc khác, các sự ấy cũng chẳng lôi kéo được”

Trong Giác Mê Tâm Kệ, Đức Giáo Chủ đã dạy :

Chánh Tinh Tấn dầu thành hay bại
Cứ một đường tín ngưỡng của mình
Dầu cho ai phá rối đức tin
Ta cũng cứ một đường đi tới

Người tu thiếu Tinh Tấn không khác gì nông dân có ruộng mà không chịu làm hoặc chỉ làm cho lấy có.

Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khi phát tâm tu hành, đã Tinh Tấn tột vời. Có biết bao trở lực chờ đón để phá hoại bước tiến của Ngài; trở lực do những người thân gàn cản, trở lực do thiên nhiên gây nên, trở lực do tình cảm nội tại… Nhưng Ngài đã phát đại thệ mà Phật tử ngày nay xem như một chứng tích rõ nhất về đức Tinh Tấn : “Nếu không thành được Đạo, thì dầu nát thân, thề không đứng dậy”

Tinh Tấn thường đi đôi với Xả thân. Vì khi đã vững tin và quyết làm, thì con người bao giờ cũng dành mọi hi sinh cho lý tưởng. Đức Phật, Đức Thầy và vô số tấm gương trong, đã thể hiện sự Xả Thân vì Đạo Pháp.

Phận tăng sĩ nài bao gió bụi
Miễn xổ lòng tháo cũi ta bà
Theo đòi gương phẩm Thích Ca
Dốc đem trí tầm ra đạo mầu
(Thu đã cuối)

Thân ta ta chẳng tiếc chi
Miễn cho bá tánh nạn gì cũng qua
(Sám Giảng quyển III)
Thân ta dù lắm đoạn trường
Cũng làm cho nẹn chữ thương nhân loài
(Cảm Tác)

Nếu không có Tinh Tấn và Xả Thân, thì lý tưởng Đạo Phật ngày nay đã không có, hoặc không còn nữa.Đức Như Lai đã hi sinh trọn vẹn cho Chánh Pháp. Chư Tổ Sư đã cúng dường sắc thân cho Giáo Lý. Nhất nhất đều phải trải qua Tinh Tấn và Xả Thân. Nó là động lực và khả năng để thành đạt và bảo vệ lý tưởng Phật Giáo.

Chính nơi đức Tinh Tấn và Xả Thân mà Bồ Đề Đạt Ma đã thực hiện nổi một việc phi thường : ”Cửu niên diện bích” (1). Ngài Huệ Khả thì bất kể tuyết băng, chặt tay để tỏ lòng thành. Đức Phật Thầy Tây An, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã hứng chịu mọi thử thách gian nan, để bảo vệ Chánh Pháp. Những tấm gương sáng rực đó làm sao kể hết.

Cho nên người Tâm Đạo phải triển khai năng hạnh Tinh Tấn và Xả Thân. Tinh Tấn theo đuổi mục đích chánh tín của mình để không bị thoái chuyển. Tinh Tấn tu học để mở rộng tâm lành và kiến thức. Xả Thân hoằng pháp hành thiện để bồi đắp công quả. Xả Thân bảo vệ Chánh Pháp khi bị cường lực áp bức hay phá hoại để giữ còn mối đạo
-------------------------------
(1) Xoay mặt vào vách chín năm để suy tư.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
100,000