Từ trang 97 đến trang 106

07 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 8685)
Từ trang 97 đến trang 106


BẮC

 

BẮC CHỈ

 "Cực vọng nam minh dân tiếp thủy,

 Tường khan bắc chỉ thạch tranh vinh."

 (02.xhNguyenTTan.B2.x-248-V2-004)

 

BẮC ĐỊA

 "Độc nhãn sa-đà tàng Bắc địa,

 Liên mi chơn mạng ẩn Nam-thiên."

 (02.xhNgKyTran.B1.x-249-V2-005)

 

BẮC ĐỊCH

 "Ngàn năm Bắc địch vày-bừa,

 Mà còn đứng dậy tống đưa quân-thù."

 (05.GoiDoan-403-V1-003)

 

BẮC ĐÔ

 "Thôi thôi dân chớ hùng-hào,

 Khùng từ bổn-đạo tẩu-đào Bắc đô."

 (02.DanDoBonDao-279-V1-158)

 

BẮC-HÀ

 "Nhơn danh ly-biệt ngạn Bắc-hà,

 Cổ súy lương thần vị phong ca."

 (02.ĐeChonĐatBac-258-V1-049)

 

 "Ngạo cảnh du vân triện Bắc-hà,

 Quá khứ trú đình vịnh ngân ca."

 (02.ĐeChonĐatBac-260-V1-109)

 

BẮC-KỲ

 "Bắc-kỳ dân ít mép-môi,

 Cũng còn cúng-kiếng chè xôi ê-hề."

 (02.ĐeChonĐatBac-257-V1-025)

 

 "Bắc-Kỳ Trung-Quốc giáp ranh,

 Sao không xem đó tu-hành hiền-lương."

 (02.ĐeChonĐatBac-259-V1-083)

 

 "Bắc-kỳ còn hỡi hò-khoan,

 Chúng dân đi cấy reo vang ruộng đồng."

 (02.ĐeChonĐatBac-261-V1-127)

 

 "NẠN ĐÓI BẮC-KỲ

 (07.HChuogCanhTinh-428-V2-000)

 

BẮC LÝ

 "Nam-thiền quê cũ mù xa dặm,

 Bắc lý nhà xưa mịt núi hòn."

 (02.hhoiHangNga.B2.h-324-V1-004)

 

BẮC NAM

 "Bắc, Nam chờ đợi cuối Thìn,

 Sẽ lo vận-chuyển thân hình xác ta."

 (02.DanDoBonDao-276-V1-063)

 

 "Bay mùi thơm cả Tây-Đông,

 Bắc, Nam nhơn-vật Lạc-Hồng thảnh-thơi."

 (04.CamTac-374-V1-095)

 

 "Khắp Bắc, Nam đùng-đùng một trận,

 Ấy mới mong quốc-vận phản-hồi."

 (05.GoiDoan-403-V1-021)

 

 "Chị em ơi, Bắc Nam là một,

 Chị em là rường cột giống-nòi."

 (07.GoiĐPhuNu-421-V1-001)

 

 "Bắc Nam một dãy san-hà,

 Mồ-hôi giọt máu ông cha tài bồi."

 (07.GoiĐTrangSi-421-V1-003)

 

 "Khắp Bắc Nam Lạc-Hồng một giống,

 Tha-thứ nhau để sống cùng nhau."

 (08.TChuongCanhTinh-436-V1-013)

 

 "Cờ độc-lập Bắc, Nam Trung phe-phảy,

 Trước gió chiều hãnh-diện với lân bang."

 (09.TangcsBinhXuyen-452-V1-017)

 

BẮC TỔ NAM TÔNG

 "Đừng chia-lìa Bắc tổ Nam tông,

 Chỉ biết giống Lạc-Hồng Thượng-Cổ."

 (02.NangThoCamTu-319-V1-079)

 

BẮC TRUNG

 "Nam-Kỳ đâu phải sống riêng,

 Mà còn cung-cấp cho miền Bắc, Trung."

 (07.KhuyenNong-422-V1-029)

 

BẮC Ý TRUYỀN

 "Trần-nhơn đãi thế Nam tồn-tại,

 Lão đạo tiền phong Bắc ý truyền."

 (02.xhNgKyTran.B1.h-249-V1-004)

 

BẮN

 

BẮN LÙI NHƯ TÔM

 "Nói nhiều mà dạ chẳng nguôi,

 Việc tu bá-tánh bắn lùi như tôm."

 (Q1.SGKNĐ-032-V1-280)

 

BĂNG

 

BĂNG-NGÀN

 "Kể đến lúc băng-ngàn đất khách,

 Đem thân nầy cắt mạch sầu đông."

 (02.ThuDaCuoi-341-V1-017)

 

BĂNG RỪNG

 "Băng rừng dẹp phá gốc gai,

 Đưa người lương-thiện đến ngay Niết-Bàn."

 (02.ThuDaCuoi-344-V1-123)

 

 "Từ ấy lao mình vượt khốn nguy,

 Băng rừng lội suối giả man-di."

 (08.TgSungBenLau-433-V1-010)

 

BĂNG-TÂM

 "Băng-tâm ngẫu-hứng thừa nhàn,

 Theo đòi nghiên-bút luận bàn tục, Tiên."

 (Q5.KT-115-V1-001)

 

BẰNG

 

BẰNG-AN

 "Cố-gắng tâm trì theo đến chốn,

 Một ngày vinh-diệu ắt bằng-an."

 (02.DenLgNhonNghia-304-V1-027)

 

 "Bằng-an bốn biển khỏi đua tranh,

 Bởi khắp bá-gia được chí lành."

 (02.DenLgNhonNghia-305-V1-028)

 

 "Muộn-màng chơn-lý khó bằng-an,

 Thế thái trần mê giải mộng tràng."

 (02.GiongKhan-268-V1-005)

 

 "Cầu cho bốn biển bằng-an,

 Chúc câu lai-thới xóm làng vĩnh-miên."

 (02.XHTacCuongTho-282-V1-003)

 

 "Gánh-gồng bảo-bọc giang-san,

 Giữ-gìn biên cảnh bằng-an đời đời."

 (05.TangĐTNAiQuoc-405-V1-024)

 

BẮP

 

BẮP KHOAI

 "Nước tràn ruộng lúa lạc-loài,

 Bắt đầu lo chuyện miệt-mài bắp khoai."

 (02.ĐeChonĐatBac-259-V1-072)

 

 "Kìa kìa con cuốc gọi hè,

 Chẳng lo gieo giống đậu, mè, bắp, khoai."

 (02.XHTacCuongTho-283-V1-044)

 

 "Xa nhìn sương bạc mờ-mờ,

 Tân-An làng nọ dân nhờ bắp khoai."

 (Q1.SGKNĐ-035-V1-382)

 

 "Khuyên trần sớm liệu bắp khoai,

 Cháo rau đỡ dạ tháng ngày cho qua."

 (Q3.SG-070-V1-039)

 

BẮT

 

BẮT-BẺ

 "Chớ nên bắt-bẻ Phật-Thầy,

 Ngày sau phải chịu đọa-đày chớ than."

 (01.ThienLyCa-200-V0-069)

 

BẮT CẦY

 "Cứ lo làm việc tà-tây,

 Bắt ngưu bắt cầy đặng chúng làm ăn."

 (Q1.SGKNĐ-030-V1-200)

 

BẮT CHÁN

 "Đoái thấy xóm làng thêm bắt chán,

 Yêu đời mê-muội luống bầm-gan."

 (01.LoChutCoHuyen-186-V1-039)

 

 "Đoái thấy người đời lòng bắt chán,

 Dương-trần lầm-lạc đáng ưu-phiền."

 (01.LuanVTuHanh-208-V1-007)

 

BẮT-CHƯỚC

 "Rán bắt-chước những trang tuấn-kiệt,

 Gái anh-hùng xưa có Trưng-Vương."

 (02.DieuPhapQMinh-292-V1-061)

 

 "Miệng toàn lời bắt-chước chúa Tần,

 Muốn chôn sống anh-tài nhu sĩ."

 (02.NangThoCamTu-322-V1-172)

 

 "Bắt-chước ông cha ta để tóc,

 Noi theo tổ-phụ đặng gìn thân."

 (02.xhGiaoXoai.B2.h-236-V1-003)

 

 "Thương Minh-Vương bắt-chước Thuấn-Nghiêu.

 Lòng hiền-đức nào ai có biết,"

 (Q2.KDNK-056-V1-123)

 

 "Cũng đừng gây-gổ giận hờn,

 Cho con bắt-chước sạ-duơn mới là."

 (Q3.SG-075-V1-244)

 

 "Rán bắt-chước làm theo Phật Thánh,

 Nếu thiệt người thì biết thương người."

 (Q4.GMTK-103-V1-527)

 

BẮT-CHƯỚC THUẤN-NGHIÊU

 "Thương Minh-Vương bắt-chước Thuấn-Nghiêu.

 Lòng hiền-đức nào ai có biết,"

 (Q2.KDNK-056-V1-123)

 

BẮT CUỒNG

 "Chào xuân chẳng thấy xuân mừng nói,

 Mê-mệt tâm-can trí bắt cuồng."

 (01.CCDanNgheo-223-V1-020)

 

 "Thương quá sức bắt cuồng tâm-não,

 Quyết cứu người dùng Đạo phổ-thông."

 (02.DenLgNhonNghia-304-V1-011)

 

 "Ta cũng tỏ đôi lời khờ khạo,

 Ngắm cảnh đời tâm-não bắt cuồng."

 (02.DieuPhapQMinh-290-V1-014)

 

BẮT ĐẦU

 "Nước tràn ruộng lúa lạc-loài,

 Bắt đầu lo chuyện miệt-mài bắp khoai."

 (02.ĐeChonĐatBac-259-V1-072)

 

 "Nhìn non-sông đượm vẻ âu-sầu,

 Lòng yêu nước bắt đầu tim sóng dậy."

 (09.TangcsBinhXuyen-452-V1-016)

 

 "Bắt đầu cha nọ lạc con,

 Thân nầy thương chúng hao-mòn từ đây."

 (Q3.SG-069-V1-027)

 

BẮT HỒN

 "Chốn âm ty ngưu đầu mã diện,

 Đang trông ngày tới số bắt hồn."

 (02.NangThoCamTu-318-V1-046)

 

 "Khuyên niệm Phật, than rằng chưa rảnh,

 Lúc bắt hồn mắc việc cũng đi."

 (03.TuTuong-364-V1-002)

 

BẮT KHÙNG

 "Lùng-tung lúng-túng dân ta túng,

 Ngao-ngán cho xuân Lão bắt khùng."

 (02.ĐotPhaoXuan-233-V1-004)

 

BẮT NGÙI

 "Mưa tuôn vừa tiết ngư thong-thả,

 Dạ thảm lòng vui cũng bắt ngùi."

 (02.xhNgKyTran.B2.h-250-V1-004)

 

 "Bắt ngùi cho kẻ bạc đầu xanh,

 Sum-hiệp cùng nhau cội nhánh nhành."

 (02.xhNgKyTran.B2.h-250-V1-005)

 

BẮT NGƯU BẮT CẦY

 "Cứ lo làm việc tà-tây,

 Bắt ngưu bắt cầy đặng chúng làm ăn."

 (Q1.SGKNĐ-030-V1-200)

 

BẮT NÔN

 "Cho người lành dạ ái bắt nôn,

 Cúi đầu trước qui-y phật-Pháp."

 (02.NangThoCamTu-318-V1-031)

 

BẮT TÌ

 "Thấy đời động tánh từ-bi,

 Điên chẳng bắt tì còn mách việc xa."

 (Q1.SGKNĐ-035-V1-376)

 

BẮT XIỀNG

 "Ở đâu mà tới thị-thiềng,

 Lính chẳng bắt xiềng nó lại bót đi."

 (Q1.SGKNĐ-046-V1-756)

 

BẦM

 

BẦM GAN

 "Ngao-ngán cho người ôi quá mép,

 Thương đời mê-muội luống bầm gan."

 (02.xhHuynhTHoa.h-242-V1-004)

 

 "Đoái thấy xóm làng thêm bắt chán,

 Yêu đời mê-muội luống bầm-gan."

 (01.LoChutCoHuyen-186-V1-040)

 

BẨM

 

BẨM QUAN

 "NGHỊ THINH: Dạ dạ…Dám bẩm quan Cao-Ủy,

 Thậm chí nguy, thậm cấp chí nguy!"

 (08.nghiThinhvoiCaoUy-438-V1-001)

 

BẦN

 

BẦN-CÙNG

 "Bần-cùng cũng sớm liệu-toan,

 Giữ tâm ngay thảo xóm làng mến yêu."

 (02.KGiauLPhuocThien-273-V1-073)

 

 "Khá thương những kẻ bần-cùng,

 Tâm lành dư của hãy dùng vào đây."

 (02.KGiauLPhuocThien-273-V1-087)

 

 "Số giàu-sang, họa-phước, bần-cùng,

 Giàu hoa-nguyệt thung-dung cẩu thả."

 (Q5.KT-129-V1-441)

 

 "Giàu của nhiều dâm hiếp bần-cùng,

 Quan lấn thế dâm-ô dân khó."

 (Q5.KT-131-V1-525)

 

BẦN-HÀN

 "Miễn cho được ngày hai cơm tẻ,

 Buổi bần-hàn đặng có tu-thân."

 (Q4.GMTK-112-V1-832)

 

BẦN-PHU

 "Có ăn dư huệ nhờ thân nó,

 Nghèo-khổ bần-phu thảm dữ a!"

 (02.KGiauLPhuocThien-274-V1-102)

 

BẦN PHÚ

 "Nghị xuất Thần Tiên yên truyền Đạo,

 Bần phú cơ-đồ bất tự sang."

 (02.ĐeChonĐatBac-260-V1-100)

 

BẦN-TĂNG

 "Ai mà xét đến ăn-năn,

 Quày đầu hướng thiện bần-tăng dắt giùm."

 (02.BongHong-335-V1-034)

 

 "Thân bần-tăng mặc bộ sồng nâu,

 Cuộc thiên-lý một bầu đều hãn."

 (02.NangThoCamTu-319-V1-087)

 

 "Bần-tăng thường khẩn-nguyện,

 Mong trăm họ thái-hòa."

 (04.choDoiGiau-369-V1-011)

 

 "Cuộc thế-trần nhiều đoạn khó-khăn,

 Nên lôi kéo bần-tăng vào cảnh ngộ."

 (04.goiBSCaoTrLoi-375-V1-004)

 

 "Cám ơn ông tặng thuốc Tây-phương,

 Khâu giúp bần-tăng khúc đoạn-trường."

 (04.goiBSCaoTrLoi-376-V1-026)

 

 "Tâm Bần-Tăng chẳng mến sắc màu,

 Mến những kẻ biết vào đường chánh."

 (Q4.GMTK-093-V1-147)

 

BẦN-TIỆN

 "Chữ bần-tiện khuyên dân đừng nại,

 Miễn cho ta trở lại ngay đàng."

 (Q4.GMTK-093-V1-165)

 

BẬN

 

BẬN ÁO

 "Hương-Bộ mang soi bận áo dà,

 Đêm ngày tiếp rước khách gần xa."

 (02.choHBoTHANH-313-V1-005)

 

 "Nhơn-dân bá-tánh đều trông thấy,

 Hương-Bộ mang soi bận áo dà."

 (02.choHBoTHANH-313-V1-008)

 

 "Sáng ngày chợ nhóm lao-xao,

 Giả Bận Áo Màu ai cũng dòm xem."

 (Q1.SGKNĐ-044-V1-706)

 

BẬN BIỆU

 "Cười rồi khóc thiết-tha liệu-điệu,

 Vợ xa chồng bận biệu thê lương."

 (01.ThienLyCa-206-V1-258)

 

BẬN-BỊU

 "Đây khuyên đó đắng cay rán chịu,

 Mặc người trên bận-bịu chẳng phê."

 (01.ThienLyCa-204-V1-202)

 

 "Lúc áo-não cội thung lo-liệu,

 Gắng bền lòng bận-bịu vì ai."

 (01.ThienLyCa-206-V1-246)

 

 "Hỡi ai kẻ học hay lo-liệu,

 Rứt bụi trần bận-bịu làm chi."

 (01.xhLvTOT.h-189-V1-020)

 

 "Thảm cho trẻ hài-nhi liệu-điệu,

 Vợ xa chồng bận-bịu thê-lương ."

 (02.ĐeChonĐatBac-266-V1-277)

 

 "Nhãn thấy sắc thường hay bận-bịu,

 Tai ưa nghe những điệu âm-thinh."

 (Q4.GMTK-092-V1-101)

 

BẬN LÒNG

 "Bận lòng cạn tỏ vân-vi,

 Bớ dân hai chữ công-trì sớm khuya."

 (02.TuGiaBonĐao-287-V1-095)

 

 "Đục trong cạn tỏ khúc nôi,

 Thấy dân tu dối nghĩ thôi bận lòng."

 (02.TuGiaBonĐao-289-V1-144)

 

BÂNG

 

BÂNG-KHUÂNG

 "Có điều chi lo-liệu bâng-khuâng,

 Mà vội-vã dặn-dò tôi sớm vậy?"

 (02.TrLoiCgOngTao-347-V1-015)

 

 "Gió xuân muôn vật toại lòng rồi,

 Nghĩ lại bâng-khuâng đạo Chúa tôi."

 (02.xhNgKyTran.B2.x-250-V2-002)

 

 "Khắc lụn bâng-khuâng nơi cửa Khổng,

 Canh tàn thỏ-thẻ chốn thang lầu."

 (02.xhNgThTanXno.B1.x-307-V2-005)

 

 "Gieo điều tàn-khốc cho dân,

 Khiến lòng Tăng-Sĩ bâng-khuâng lo-lường."

 (04.HoaiCo-377-V1-008)

 

BẬP

 

BẬP-BẸ

 "Làm sao lo-liệu tu cho kịp,

 Bập-bẹ nam-mô cũng nhọc cầu."

 (01.29ThangChap-225-V1-040)


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Hai 2017(Xem: 11465)
02 Tháng Chín 2014(Xem: 17019)
17 Tháng Giêng 2012(Xem: 25458)
08 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 25521)
100,000