Từ trang 140 đến trang 150

07 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 8445)
Từ trang 140 đến trang 150


"Khi nước ròng nhờ lúc bình-minh,

 Lúc nước lớn cát kia tan rã."

 (Q4.GMTK-096-V1-257)

 

BÌNH NGÔ SÁT ĐÁT

 "Tiếng roi lại bình Ngô, sát Đát,

 Sử xanh còn ngào ngạt hương thơm."

 (07.GoiĐTrangSi-421-V1-009)

 

BÌNH NƯỚC TỊNH

 "Nam-Hải Quan-Âm bình nước tịnh,

 Rưới giùm bá-tánh bớt tai-ương."

 (02.HienThanSaiKho-333-V1-007)

 

BÌNH SANH

 "Kim nhựt phùng chơn-tu tận túy,

 Hưu tương ly-biệt não bình sanh."

 (02.xhNguyenTTan.B2.x-248-V2-008)

 

 "Noi sức bình-sanh quanh nước lửa,

 Có một ngày chờ hội ứng thi."

 (02.ĐeChonĐatBac-265-V1-256)

 

 "Cuốn sổ bình-sanh công với tội,

 Chờ nơi thẩm-phán sẽ cung-khai."

 (03.TuTuong-364-V1-005)

 

BÌNH TÂM

 "Bình tâm cất bút tỏ lời,

 Xét xem hai chữ vận-thời còn xa."

 (04.HoaiCo-377-V1-001)

 

 "Cả tiếng kêu những kẻ trí tài,

 Hãy yên-lặng bình tâm suy-nghĩ."

 (Q4.GMTK-092-V1-120)

 

BÌNH THỰ

 "Tà quái hạ-nguơn khai ác chiến,

 Ất niên Bình thự kiến quân-thần."

 (02.xhHuynhHHoa.B4.h-240-V1-008)

 

BÌNH TỊNH

 "Phải chi Phật lấy ngay bình tịnh,

 Rưới cho trần được tỉnh chút tâm."

 (02.NangThoCamTu-318-V1-061)

 

 "Nếu ai mà biết chữ tu-trì,

 Tâm bình-tịnh được thì phát huệ."

 (Q4.GMTK-099-V1-362)

 

BÌNH-TRỊ

 "Đế-Vương xuất thế là ngày,

 Dậu, Thân bình-trị trong ngoài âu ca."

 (01.ThienLyCa-202-V0-130)

 

 "Ngày nào mà Phật Tiên tọa vị,

 Ấy thời lai bình-trị muôn dân."

 (02.NangThoCamTu-323-V1-191)

 

 "Các nơi liệt-quốc chư-bang,

 Chúc cầu bình-trị trướng-loan sum-vầy."

 (02.VLangMHĐ-247-V1-098)

 

 "Tu cầu chóng hết binh-đao,

 Gặp đời bình-trị xiết bao vui-vầy."

 (Q5.KT-138-V1-729)

 

BÌNH-TRỊ TRƯỚNG-LOAN

 "Các nơi liệt-quốc chư-bang,

 Chúc cầu bình-trị trướng-loan sum-vầy."

 (02.VLangMHĐ-247-V1-098)

 

BÌNH-XUYÊN

 "Vì đem quân cả phá Bình-Xuyên,

 Chạm trán với chiến-binh hùng dũng."

 (09.KNRungChaLa-454-V1-008)

 

 "Vài câu văn thô-kịch gọi là,

 Để kỷ-niệm chốn “Bình-Xuyên” anh-dũng."

 (09.KNRungChaLa-455-V1-025)

 

 "TẶNG CHIẾN-SĨ BÌNH-XUYÊN

 (09.TangcsBinhXuyen-451-V2-000)

 

 "Bọn cách-mạng giả-danh đang rối trí,

 Khu Bình-Xuyên tiếng súng nổ vang tai."

 (09.TangcsBinhXuyen-452-V1-026)

 

 "Ngàn muôn năm ghi nhớ khách anh-tài,

 Trong sách-sử tiếng Bình-Xuyên luôn chói rạng."

 (09.TangcsBinhXuyen-452-V1-036)

 

BÌNH YÊN

 "Thầy về tâu lại Phật-đàng,

 Cúi xin nhỏ phước xóm làng bình yên."

 (02.TuGiaBonĐao-286-V1-056)

 

 "Tuất-Hợi nhị niên giai tiền định,

 Huờn lai Thượng-cổ mới bình-yên."

 (01.LoChutCoHuyen-185-V1-016)

 

 "Chừng nào mới đặng thảnh-thơi,

 Dậu Phật ra đời thế-giới bình-yên."

 (Q1.SGKNĐ-026-V1-054)

 

BỈNH

 

BỈNH THĂNG

 "Thì lai đãi ảnh chơn thiên xuất,

 Vận thới thô trình trực bỉnh thăng."

 (01.VenManBiMat-211-V1-024)

 

BÍNH

 

BÍNH LỢI

 "U lịch bá trừ nô bính lợi,

 Tiền-đồ lê dị đắc giang môn."

 (02.xhHuynhHHoa.B4.h-240-V1-003)

 

BÍNH TÝ

 "Phúc họa trù phong nhiên Bính tý.

 Trùng-lai hữu nhựt tại hoài sanh."

 (02.xhNguyenTTan.B2.h-249-V1-007)

 

 "Ngày tiêu-diệt từ năm Bính-Tý,

 Đến năm nay hao hớt đã nhiều."

 (Q4.GMTK-094-V1-173)

 

BỊNH

 

BỊNH ĐAU

 "Cũng rất thẹn bịnh đau vò-võ,

 Tuy thuốc dùng chẳng tuyệt được cơn đau."

 (04.goiBSCaoTrLoi-376-V1-017)

 

BỊNH ĐIÊN

 "Vận-thời luân-chuyển đưa ta tới,

 Tới chốn nhà-thương dưỡng bịnh điên."

 (02.PhgVgDemKhuya-336-V1-002)

 

BỊNH-HOẠN

 "Cơn bịnh-hoạn càng không tránh nổi,

 Còn mang thêm tật nọ tật kia."

 (Q5.KT-125-V1-305)

 

BỊNH KHỔ

 "Nhơn-dân sắp đến vương bịnh khổ,

 Tiên dược phương nào được thảnh-thơi."

 (01.xhThayBaĐao.B1.x-211-V2-003)

 

 "Phải giữ lòng cho được sạch trong,

 Mới thoát khỏi trong vòng bịnh khổ."

 (Q2.KDNK-059-V1-236)

 

 "Nên Ta mới ra tay cứu-tế,

 Kẻo chúng-sanh bịnh khổ quá chừng."

 (Q4.GMTK-102-V1-476)

 

BỊNH LÀNH

 "Có đau xem thuốc ba bài,

 Tâm thành cầu-nguyện ắt nay bịnh lành."

 (02.TuGLgNhonNghia-329-V1-100)

 

BỊNH NGHIỆT

 "Những mảng ham vui mang bịnh nghiệt,

 Gầy mòn thân-thể vội buồn ngơi."

 (02.choHBoTHANH-314-V1-039)

 

BỊNH ÔN-DỊCH

 "Bịnh ôn-dịch cũng đừng mời thỉnh,

 Cõi ngũ-hành chẳng khá réo-kêu."

 (Q2.KDNK-057-V1-137)

 

 "Bịnh ôn-dịch thường hay ói mửa,

 Mà dương-trần chẳng chịu kiêng-dè."

 (Q4.GMTK-095-V1-213)

 

BỊNH SÁI

 "Cõi âm thần bịnh sái dịch ôn,

 Chờ mãn phước ra tay bẻ họng."

 (02.NangThoCamTu-318-V1-047)

 

BỊNH-TẬT

 "Nhọc cầu bịnh-tật nổi nào đâu,

 Lao-khổ nhơn-sanh cảnh nước Tàu."

 (01.29ThangChap-225-V1-041)

 

 "Có đeo bịnh-tật vào thân,

 Giấy vàng xé nhỏ vái Thần độ vô."

 (02.TuGiaBonĐao-286-V1-045)

 

 "Miễn cho bá-tánh vẹn mình,

 Hết cơn bịnh-tật hết tin đạo tà."

 (02.ThuDaCuoi-345-V1-128)

 

 "Làm nhơn-ái ắt tiêu bịnh-tật,

 Vậy hãy mau tầm Đạo Thích-Ca."

 (Q2.KDNK-061-V1-281)

 

 "Tu cầu bịnh-tật tiêu-tan,

 Từ-bi hỷ-xả Phật ban phép lành."

 (Q5.KT-138-V1-716)

 

BỊNH TÌNH

 "Chí đại còn xa chửa phép tiên,

 Bịnh tình cụ lão quá ưu-phiền."

 (01.xhNguyenKyTran.h-219-V1-002)

 

BỊNH TRỜI

 "No chiều rồi lại đói mơi,

 Dương-trần sắp vướng bịnh Trời từ đây."

 (Q3.SG-070-V1-038)

 

BO

 

BO-BO

 "Bo-bo ngày tối lo nồi ống,

 Chặt-chịa hằng đêm đổi tiếng lời."

 (02.choHBoTHANH-314-V1-037)

 

 

BÒ HEO

 "Của tiền chớ có bỏ theo,

 Chết rồi tế-lễ bò heo làm gì?"

 (Q3.SG-078-V1-344)

 

BỎ

 

BỎ BẢN

 "Hát tuồng Trung-Quốc quá dai,

 Ta bèn bỏ bản hát bài tà-tinh."

 (02.ĐeChonĐatBac-259-V1-088)

 

BỎ BÌA

 "Nhớ câu ăn giấy bỏ bìa,

 Được thân sung-sướng vội lìa Tổ-Tông."

 (02.TuGiaBonĐao-287-V1-097)

 

BỎ BỚT

 "Chúc mừng năm mới, mới buổi qua,

 Bỏ bớt dị-đoan chẳng cúng gà."

 (01.ThiXuan-221-V1-006)

 

 "Nay nhằm lúc mùa-màng ngập thất,

 Vậy hãy mau bỏ bớt dị-đoan."

 (Q2.KDNK-063-V1-382)

 

 "Ta khuyên hết thảy các người,

 Nhiều chuyện-trò cười hãy bỏ bớt đi."

 (Q3.SG-079-V1-372)

 

 "Dương-trần bỏ bớt tánh tham,

 Đừng chơi cờ-bạc đừng làm ác-gian."

 (Q3.SG-081-V1-453)

 

BỎ DỞ

 "Chỉ có xứ Nam-Kỳ béo-bở,

 Cơ-hội nầy bỏ dở sao xong."

 (07.KhuyenNong-422-V1-023)

 

BỎ DỨT

 "Cùng no bốn biển một cha thôi,

 Bỏ dứt thói hư với tật tồi."

 (02.AiNguoiTriKy-332-V1-038)

 

 "Hãy bỏ dứt tánh-tình kiêu-cách,

 Các con lành khá chọn ngay đường."

 (02.NangThoCamTu-320-V1-117)

 

BỎ HOANG

 "Cả kêu điền-chủ phu-nông,

 Đứng lên đừng để ruộng đồng bỏ hoang."

 (07.KhuyenNong-422-V1-025)

 

BỎ LẢNG

 "Ai coi qua xin đừng bỏ lảng,

 Gắng công-trình vạch lá tìm sâu."

 (02.DieuPhapQMinh-297-V1-237)

 

BỎ LĂN

 "Giấy vàng nay đã giá cao thăng,

 Bìa trắng lại chê vội bỏ lăn."

 (02.GiayVang-312-V1-002)

 

 "Nếu bền lòng vị-quả cao thăng,

 Chẳng chặt dạ bỏ lăn Phật Thánh."

 (02.SaĐec-299-V1-044)

 

BỎ LÍP

 "Chớ nản chí đường tu bỏ líp,

 Trổi bước sang gặp Lão thế ngôn."

 (02.choThamtaNGA-269-V1-045)

 

 "Lời chơn-chánh trần hay bỏ líp,

 Mãi lo làm húng-hiếp người hiền."

 (Q4.GMTK-099-V1-383)

 

BỎ QUA

 "Xa-hoa năm mới, mới khổ à,

 Dân chớ chần-chờ chớ bỏ qua."

 (01.ThiXuan-222-V1-018)

 

 "Tạm ngưng lý-lẽ trong đôi bữa,

 Xin chớ bỏ qua rất muộn-màng."

 (02.GiongKhan-267-V1-004)

 

BỎ TRÔI

 "Xin đừng đeo-đắm lợi-danh,

 Bỏ trôi đạo-đức hư danh dạy truyền."

 (02.TuGLgNhonNghia-330-V1-134)

 

 

BÓ TAY

 "Làm cho rõ mặt anh-hùng,

 Làm cho địch-thủ rùng-rùng bó tay."

 (05.TangĐTNAiQuoc-405-V1-020)

 

BOM

 

BOM ĐẠN THÉT

 "Bom, đạn thét không phai tâm-ý,

 Súng gươm rền nung chí hùng-anh."

 (08.TeCSTVVuonThom-444-V1-017)

 

BOM SÚNG

 "Bỗng phương Âu vô-số bọn tham-tàn,

 Tàu, bom, súng đem sang non-nước Việt."

 (09.TangcsBinhXuyen-452-V1-020)

 

BON

 

BON BON

 "Bon bon chuông giục mấy hồi,

 Rầm rầm súng nổ trên đồi xa-xa."

 (02.TuThan-351-V1-033)

 

BON NGÂN

 "Nghiệp-chướng lăng-loàn hại xác-thân,

 Chuông lành buông tiếng vọng bon ngân."

 (02.TinhBanTGian-352-V1-002)

 

 "Đại-đồng chuông Đạo bon ngân,

 Cho người say ngủ tỉnh lần giấc mê."

 (02.TuGLgNhonNghia-330-V1-125)

 

BÒN

 

BÒN RÚT

 "Tới Nguyễn trào sa tay một phút,

 Lũ Tây dương bòn rút mấy mươi năm."

 (05.GoiDoan-403-V1-014)

 

BỎN

 

BỎN-XẺN

 "Ghét những kẻ có ăn bỏn-xẻn,

 Thương những người đói-rách lương-hiền."

 (Q2.KDNK-058-V1-205)

 

BỌN

 

BỌN GÁI

 "Ở thị-thiềng đua chen xướng-khởi,

 Những tuồng hư, cho bọn gái lẫn trai."

 (02.TrLoiCgOngTao-349-V1-082)

 

 "Câu tam-tùng bọn gái nước ta,

 Chữ hiếu-nghĩa kẻ trai cho vẹn."

 (Q2.KDNK-058-V1-203)

 

 "Bọn gái mới ra đường tha-thướt,

 Bỏ hết trơn nề-nếp ông cha."

 (Q4.GMTK-102-V1-491)

 

BÓNG

 

BÓNG CỜ TÂY

 "Bây giờ nương bóng cờ tây,

 Mượn phần xác-thịt tỏ bày thiệt hơn."

 (01.ThienLyCa-206-V1-251)

 

BÓNG ĐÈN

 "Xem tích xưa thẹn với bóng đèn,

 Đời lắm kẻ đầu trâu mặt ngựa."

 (02.DieuPhapQMinh-295-V1-175)

 

 "Con phù-du hẫng-hờ nào biết,

 Thấy bóng đèn thì quyết chung vô."

 (Q4.GMTK-096-V1-250)

 

BÓNG HỒNG

 "Bóng hồng vừa mới thoáng qua,

 Nhơn-sanh tỉnh giấc tìm nhà Thánh-Tiên."

 (02.BongHong-334-V1-001)

 

 "BÓNG HỒNG

 (02.BongHong-334-V2-000)

 

 "“BÓNG HỒNG”

 (02.BongHongtt-335-V1-000)

 

BÓNG NGUYỆT

 "Mờ-mờ, tỏ-tỏ, xinh-xinh,

 Đêm nay bóng nguyệt như rình xem Ta."

 (04.CamTac-374-V1-085)

 

BÓNG QUANG-ÂM

 "Gươm trí-huệ từ-bi chớp-nhoáng,

 Bóng quang-âm ngày tháng dập-dồn."

 (02.DieuPhapQMinh-290-V1-002)

 

BÓNG THỎ

 "Rạng vừng mây bóng thỏ lạc nhàn,

 Để chuyến khác cạn câu hoài vọng."

 (02.choThamtaNGA-270-V1-059)

 

 "Bóng thỏ đà lu rạng mặt rồng,

 Bốn phương sĩ-tử nhóm càng đông."

 (02.xhNguyenTTan.B1.x-247-V2-001)

 

BÓNG TỐI

 "Mượn luật-pháp ẩn trong bóng tối,

 Mãi làm điều phi-nghĩa chuyện bất lương."

 (02.TrLoiCgOngTao-348-V1-041)

 

BÓNG TRĂNG

 "Bóng trăng vắng mặt, tối tối hoài,

 Hai giờ hiệp mặt, hai giờ hai."

 (01.ĐemBaMuoi-227-V1-005)

 

 "Đêm dài-dặn cạn dầu tim lụn,

 Chẳng thấy ai tìm kiếm bóng trăng."

 (02.DieuPhapQMinh-295-V1-150)

 

 "Bóng trăng cậy đỡ ban đêm,

 Trầu ăn nhả bả lại têm mời hoài."

 (02.TuGiaBonĐao-287-V1-105)

 

BÓNG TÙNG

 "Chừng nào Thầy lại gia trung,

 Thì trong bổn-đạo bóng tùng phủ che."

 (02.TuGLgNhonNghia-329-V1-108)

 

BÓNG XẾ TÀ-TÂY

 "Bóng xế tà-tây ôi! lắm thể,

 Dạ hiền cất bút mượn thi-ca."

 (02.choThamtaNGA-270-V1-075)

 

 "Bóng xế tà-tà về núi ngủ,

 Trông chừng ông Tạo vẽ tuồng hay."

 (02.NghiNhgNgayQua-338-V1-007)

 

BÓNG XẾ VỀ TÂY

 "Chinh-chinh bóng xế về tây,

 Đoái nhìn trần-thế xác thây ê-hề."

 (Q3.SG-071-V1-077)

 

BÓP

 

BÓP LÒNG

 "Bóp lòng chiều ý nên lời trả(1),

 Tôn-chỉ người tu sái việc bài."

 (02.xhGiaoXoai.B3.h-237-V1-015)

 

BỌT

 

BỌT-BÈO

 "Vinh-hoa như thể bọt-bèo,

 Hiền-lương bất-luận khó nghèo cũng xinh."

 (Q3.SG-084-V1-557)

 

BỌT NƯỚC LÀN MÂY

 "Tâm chánh-niệm thường-thường suy-nghĩ,

 Vật ở trần như bọt nước làn mây."

 (Q5.KT-134-V1-620)

 

BỒ

 

BỒ-ĐÀO

 "Bồ-đào rượu thánh trà tiên,

 Muôn năm cọng lạc chúa hiền tôi trung."

 (02.NangThoCamTu-323-V1-215)

 

BỒ-ĐỀ

 "Say ngọc bồ-đề đức-hạnh cao,

 Say dân ngu-muội tưởng điên nào."

 (01.Say-214-V1-005)

 

 "Sanh-chúng say-mê, mê khó tỉnh,

 Bồ-đề chẳng mến, ấy người ngu."

 (01.xhNguyenTTan.B2.h-193-V1-004)

 

 "Mê tỉnh, tỉnh mê, mê phải tỉnh,

 Bồ-đề say gục phá tâm ngu."

 (01.xhNguyenTTan.B2.x-193-V2-004)


 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Hai 2017(Xem: 11491)
02 Tháng Chín 2014(Xem: 17057)
17 Tháng Giêng 2012(Xem: 25481)
08 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 25536)
100,000