Từ trang 151 đến trang 162

07 Tháng Mười Hai 201112:00 SA(Xem: 8563)
Từ trang 151 đến trang 162

 

"Bể ái-hà gươm linh sớm dứt,

 Lòng bồ-đề sắt-đá dám kình."

 (02.DieuPhapQMinh-292-V1-082)

 

 "Nghe chuông phiền-não tiêu-tan,

 Bồ-đề tâm mở trí toan huệ mầu."

 (04.CauChu.C23.dich-398-V1-002)

 

 "Văn chung thinh phiền-não khinh,

 Trí-huệ chưởng bồ-đề sanh."

 (04.CauChu.C23.han-398-V2-002)

 

 "Câu phú-quí Ngài không màng-ước,

 Chữ bồ-đề như cội bá-tòng."

 (Q4.GMTK-097-V1-304)

 

 "Chí toan gieo giống Bồ-Đề,

 Kiếm người lương-thiện dắt về Tây-Phang."

 (Q5.KT-115-V1-009)

 

 "Rán tu cho quỉ khiếp thần khâm,

 Được tâm phát Bồ-Đề vững chắc."

 (Q5.KT-128-V1-416)

 

 "Chớ giả-dối mà mang sắc áo,

 Mượn bồ-đề, chuỗi hột lòe người."

 (Q5.KT-136-V1-676)

 

BỒ-ĐỀ CHUỖI HỘT

 "Chớ giả-dối mà mang sắc áo,

 Mượn bồ-đề, chuỗi hột lòe người."

 (Q5.KT-136-V1-676)

 

BỒ-ĐỀ SANH

 "Văn chung thinh phiền-não khinh,

 Trí-huệ chưởng bồ-đề sanh."

 (04.CauChu.C23.han-398-V2-002)

 

BỒ-TÁT

 "Say Đạo huyền-vi nước tịnh-dương,

 Say câu Bồ-Tát rưới cho thường."

 (01.Say-215-V1-014)

 

 "Nam-mô Định-Tâm Vương Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

 (02.DieuPhapQMinh-298-V1-245)

 

 "Di-Đà mở cuộc hội đàm,

 Cùng chư Bồ-Tát quyết đam pháp lành."

 (07.ĐiKhuyenNongVe-432-V1-010)

 

 "Văn-Thù Bồ-Tát từ-bi,

 Chèo thuyền Bát-Nhã cứu thì trần-gian."

 (Q3.SG-080-V1-403)

 

BỐ

 

BỐ ĐỨC

 "Chê nghèo, giàu nọ đâu bền,

 Chi bằng bố đức lập nền từ-bi."

 (02.KGiauLPhuocThien-273-V1-066)

 

BỐ-KÌNH

 "Kẻ thời phụ nghĩa bố-kình,

 Người thời trung-hiếu chẳng gìn vẹn hai."

 (Q1.SGKNĐ-025-V1-011)

 

 "Tu là sửa trọn ân-tình,

 Tào-khang chồng vợ bố-kình đừng phai."

 (Q3.SG-073-V1-152)

 

BỐ MẸ

 "Trẻ nhỏ rã-rời xa bố mẹ,

 Sao còn tranh-đoạt mảng mồi câu."

 (01.29ThangChap-225-V1-043)

 

BỐ-THÍ

 "Đồ-lao muốn lánh sớm nghe ta,

 Bố-thí trì chay giữ giới mà."

 (02.AiNguoiTriKy-332-V1-030)

 

 "Cấp-Cô-Độc là nhà bá-hộ,

 Còn đành lòng bố-thí xả-thân."

 (02.DieuPhapQMinh-296-V1-182)

 

 "Cơn nầy bố-thí cho xong,

 Để khi nhắm mắt bên chồng giành chia."

 (02.KGiauLPhuocThien-271-V1-027)

 

 "Của dư cho mượn mới là,

 Hảo-tâm bố-thí ngọc-tòa được lên."

 (02.KGiauLPhuocThien-273-V1-064)

 

 "Nếu đã xả-thân tầm đạo-đức,

 Mở lòng bố-thí ngộ thần ca."

 (02.KGiauLPhuocThien-274-V1-104)

 

 "Những người có của tiền dư,

 Hãy nên bố-thí dành tư làm gì."

 (Q3.SG-076-V1-266)

 

 "Muốn trừ tham phải liệu cách nào,

 Phải bố-thí diệt lòng ích-kỷ."

 (Q5.KT-134-V1-618)

 

BỐ-THIẾT

 "Nghèo với đói từ đây sẽ biết,

 Hàng ngoại-bang bố-thiết ta hoài."

 (Q4.GMTK-094-V1-182)

 

BỘ

 

BỘ MÁY

 "Cơ thâm họa diệc từ đây có,

 Bộ máy thiên-cơ ắt đảo huyền."

 (01.LoChutCoHuyen-185-V1-014)

 

BỘ SỒNG NÂU

 "Thân bần-tăng mặc bộ sồng nâu,

 Cuộc thiên-lý một bầu đều hãn."

 (02.NangThoCamTu-319-V1-087)

 

 "Dứt trần mang bộ sồng nâu,

 Trông ngày chư-quốc chư-hầu tỉnh tâm."

 (04.HoaiCo-377-V1-025)

 

BỐC

 

BỐC TƯỜNG

 "Phiến ngôn đại chấn điểm nam cương,

 Khẩu tụng Văn Vương vị bốc tường."

 (02.xhHuynhHHoa.B5.x-241-V2-002)

 

BỐC XƯỚC

 "Người dương-thế chẳng ưa bốc xước,

 Phật Thần nào gần kẻ xảo-ngôn."

 (Q5.KT-131-V1-511)

 

 "Ghét những kẻ tu-hành bốc-xước,

 Miệng kêu gào chuyện phước bề ngoài."

 (Q4.GMTK-100-V1-399)

 

BÔI

 

BÔI LẼ

 "Dạ hiểm-sâu không thước đo lường,

 Dốc phá-hoại đường ngay, bôi lẽ thẳng."

 (02.TrLoiCgOngTao-348-V1-044)

 

BÔI LEM

 "Lập trai-đàn chạy chọt lao-xao,

 Bôi lem mặt làm tuồng hát Phật."

 (Q2.KDNK-063-V1-380)

 

BỒI

 

BỒI-ĐẮP

 "Duyên lành sẵn có ơn trên hóa,

 Bồi-đắp nền nhơn-đức lại sâu."

 (07.xhCaiTongChanh.h-429-V1-004)

 

 "Ra tay quét sạch san-hà,

 Ra tay bồi-đắp nước ta hùng-cường."

 (08.ChiNamNhi-435-V1-013)

 

BỒI-HỒI

 "Nhìn xem tâm-não bồi-hồi,

 Sơ nhi đã lậu phá mồi vinh-vang."

 (02.VLangMHĐ-246-V1-063)

 

 "Bồi-hồi chợt tỉnh Nam-kha,

 Đường danh nẻo lợi xem ra ích gì."

 (04.CamTac-374-V1-078)

 

 "Những người giả đạo bồi-hồi,

 Còn chi linh-thính mà ngồi mà nghe."

 (Q1.SGKNĐ-029-V1-143)

 

 "Nhiều người nghe hết phủi rồi,

 Quày thuyền trở lại bồi-hồi sầu-bi."

 (Q1.SGKNĐ-036-V1-394)

 

 "Nhắc ra tâm-trí bồi-hồi,

 Khó đứng khôn ngồi thương-xót bá-gia."

 (Q1.SGKNĐ-038-V1-465)

 

 "Thương dân khó đứng khôn ngồi,

 Xót-xa dạ ngọc bồi-hồi tâm trung."

 (Q3.SG-082-V1-496)

 

 "Phá lương-dân dạ luống bồi-hồi,

 Ngày làm-lụng đêm lo gìn-giữ."

 (Q5.KT-132-V1-545)

 

BỒI THÀNH

 "Kỷ tiên hữu nhựt ngã đình nguy,

 Lượng trí bồi thành thử tất tri."

 (02.xhNgKyTran.B1.h-250-V1-010)

 

 "Gặp lúc tiết hòa mưa đượm sắc,

 Quyết lòng trợ thế với bồi thành."

 (02.xhNgKyTran.B2.h-250-V1-008)

 

 "Bồi thành mới phải đạo văn-nhu,

 Có lẽ ngày kia rắn hóa cù."

 (02.xhNgKyTran.B2.h-251-V1-009)

 

 "Thẩm đến rừng nhu tơi vật sắc,

 Dù ai đấp lũy nguyện bồi thành."

 (02.xhNgKyTran.B2.x-250-V2-008)

 

BỐI

 

BỐI-RỐI

 "Đúc Phật lớn chùa cao bối-rối,

 Mà làm cho Phật-giáo suy-đồi."

 (Q2.KDNK-063-V1-369)

 

BỘI

 

BỘI-BẠC

 "Viết đến đây động lòng rào-rạt,

 Gẫm nhiều người bội-bạc thâm ân."

 (Q5.KT-133-V1-564)

 

 "Lúc tận số nằm trơ một xác,

 Gẫm kim-tiền bội-bạc bất tài."

 (Q5.KT-134-V1-612)

 

BỘI CHA

 "Nhắc ra thêm ghét Trụ-Vương,

 Ham mê Đắc-Kỷ là phường bội cha."

 (Q1.SGKNĐ-033-V1-306)

 

BỘI CHA PHẢN CHÚA

 "Nó trọng ai hiền-đức nhu-mì,

 Sát-phạt kẻ bội cha phản chúa."

 (Q2.KDNK-055-V1-072)

 

BỘI NGHĨA

 "Đức Minh-Vương ngự chốn Nam-Thành,

 Đặng phân-xử những người bội nghĩa."

 (Q2.KDNK-060-V1-252)

 

BỘI PHẢN

 "Đấng trung-thần dạ ngọc ước-ao,

 Người bội phản ghét-vơ đạo-lý."

 (02.DieuPhapQMinh-291-V1-032)

 

 "Lũ gian-hùng mang lấy họa-ương,

 Trời đất xử những người bội phản."

 (02.DieuPhapQMinh-296-V1-188)

 

BÔN

 

BÔN-BA

 "Tết tết cùng năm tháng hết mà,

 Thằng bần công nợ chạy bôn-ba."

 (01.CCDanNgheo-223-V1-002)

 

 "Từ đây ta mắc bôn-ba,

 Dời chơn ra Bắc đặng mà dạy khuyên."

 (02.DanDoBonDao-276-V1-059)

 

 "Tuy là lưu-lạc bôn-ba,

 Đến khi mãn hạn bạn xưa cũng nhìn."

 (Q3.SG-084-V1-561)

 

BÔN BẮC TẨU NAM

 "Bôn Bắc tẩu Nam cam khổ rối,

 Nhưng vì bổn-phận phải toan âu."

 (01.ThiXuan-222-V1-035)

 

BÔN CHÔN

 "Đã tu hành đừng có bôn chôn,

 Tưởng hay giỏi khoe-khoang tài cán."

 (Q5.KT-131-V1-513)

 

BÔN NAM TẨU BẮC

 "Bôn Nam tẩu Bắc tảo-tần,

 Chúng-sanh rán nhớ thì gần cùng ta."

 (02.DanDoBonDao-279-V1-139)

 

BÔN-PHI

 "Viết ra giảng-kệ bốn bài,

 Giã-từ trần-thế lui hài bôn-phi."

 (02.DanDoBonDao-275-V1-012)

 

 "Rừng thông bên cạnh gần kề,

 Bôn-phi lê-thứ nhiều bề gian-nan."

 (02.ĐeChonĐatBac-261-V1-126)

 

 "Kể từ thượng-lộ đăng-trình,

 Vào Nam ra Bắc mặc tình bôn-phi."

 (Q3.SG-079-V1-364)

 

BỒN

 

BỒN CỎ

 "Đi ngang bồn cỏ xanh-xanh,

 Ổng quên luật-lệ, ổng đành bước lên."

 (05.ĐichoivoiMaiVDau-407-V1-007)

 

BỔN

 

BỔN-ĐẠO

 "Khuyên bổn-đạo gần xa nuôi chí,

 Lẽ nhiệm-mầu huyền-bí nơi đây."

 (01.ThienLyCa-206-V1-249)

 

 "Nhắn cùng bổn-đạo khắp đâu đâu,

 Vạn-vật từ nay luống thảm sầu."

 (02.BacAiDaiDong-311-V1-005)

 

 "Bổn-đạo trông chừng chữ Bạc-Liêu,

 Cớ sao giành muốn cấm lời diêu."

 (02.BacLieu-325-V1-005)

 

 "DẶN-DÒ BỔN-ĐẠO

 (02.DanDoBonDao-274-V2-000)

 

 "Nói cho bổn-đạo đặng tường,

 Dạy dân nào có gạt-lường chi dân."

 (02.DanDoBonDao-276-V1-045)

 

 "Viết thêm một khúc ngâm-nga,

 Dặn-dò bổn-đạo vậy mà mấy trương."

 (02.DanDoBonDao-276-V1-066)

 

 "Ra đi dặn lại ít lời,

 Khuyên trong bổn-đạo vậy thời rán nghe."

 (02.DanDoBonDao-277-V1-080)

 

 "Ít lâu ta cũng trở về,

 Khuyên cùng bổn-đạo chớ hề lãng-xao."

 (02.DanDoBonDao-278-V1-130)

 

 "Mấy lời nhắn lại ân-cần,

 Bổn-đạo xa gần nghĩ cạn mới hay."

 (02.DanDoBonDao-278-V1-134)

 

 "Thôi thôi dân chớ hùng-hào,

 Khùng từ bổn-đạo tẩu-đào Bắc đô."

 (02.DanDoBonDao-279-V1-158)

 

 "Lập chí giác dân đến giọng khàn,

 Cảm-tình bổn-đạo ngặt lời khan."

 (02.GiongKhan-267-V1-002)

 

 "Mắt nhìn lòng ứa ruột-rà,

 Cả kêu bổn-đạo ai là thiệt tu."

 (02.KGiauLPhuocThien-272-V1-034)

 

 "Tiếng riêng than tai nghe thảnh-thót,

 Trăm ngàn nhà bổn-đạo ước-mơ."

 (02.NangThoCamTu-317-V1-014)

 

 "Lắt-lẻo Hóa-công bày tấn kịch,

 Chia xa bổn-đạo xuất mộng phiền."

 (02.PhgVgDemKhuya-336-V1-004)

 

 "Nay thân Thầy cũng đặng bình-an,

 Khuyên bổn-đạo đừng than lắm tiếng."

 (02.SaĐec-300-V1-056)

 

 "Lần thứ chót gọi lời kêu thúc,

 Thầy nhắc cho bổn-đạo rõ lòng."

 (02.SaĐec-302-V1-118)

 

 "Gặp buổi gian-truân tiếng nhộn-nhàng,

 Cảm-tình bổn-đạo sự riêng than."

 (02.TNgungLyThuyet-289-V1-002)

 

 "Bổn-đạo rán tìm cho cặn-kẽ,

 Lòng hiền Phật độ khỏi tinh-ma."

 (02.ToiMongMot-235-V1-047)

 

 "Ra đi để lại một bài,

 Cho trong bổn-đạo hôm mai rèn lòng."

 (02.TuGLgNhonNghia-327-V1-026)

 

 "Giã từ bổn-đạo ít lời,

 Gìn câu nguyện vái chớ lơi nghĩa Thầy."

 (02.TuGLgNhonNghia-328-V1-063)

 

 "Chừng nào Thầy lại gia trung,

 Thì trong bổn-đạo bóng tùng phủ che."

 (02.TuGLgNhonNghia-329-V1-108)

 

 "TỪ-GIÃ BỔN-ĐẠO KHẮP NƠI

 (02.TuGiaBonĐao-284-V2-000)

 

 "Nhắn cùng bổn-đạo gần xa,

 Ta về âm cảnh thiết-tha tâm tràng."

 (02.TuGiaBonĐao-285-V1-027)

 

 "Lời thăm cùng khắp đâu đâu,

 Hương-thôn bổn-đạo lo-âu mối-giềng."

 (02.VLangMHĐ-244-V1-006)

 

 "Tỏ lời thăm viếng khắp đâu đâu,

 Bổn-đạo từ nay gác mộng sầu."

 (02.xhNgThTanXno.B2.h-309-V1-018)

 

 "Gặp lúc truân-chuyên lắm buộc-ràng,

 Cảm-tình bổn-đạo tiếng riêng than."

 (03.TamNgungLyLe-359-V1-002)

 

 "Trong bổn-đạo gần xa ghi nhớ,

 Phải thi-hành phận tớ cho xong."

 (03.VongBhoaN-365-V1-023)

 

 "Ngán thay bổn-đạo đàn bà,

 Lắm lời điêu-xảo gần xa đều tường."

 (07.PhuNuCaDieu-430-V1-001)

 

 "Được thảnh-thơi nhờ chữ Nam-Mô,

 Khuyên bổn-đạo rán mà trì-chí."

 (Q2.KDNK-056-V1-116)

 

 "Lòng yêu dân chẳng nệ vắn dài,

 Cho bổn-đạo giải-khuây niệm-Phật."

 (Q2.KDNK-056-V1-132)

 

 "Trong bổn-đạo từ nay kim-chỉ,

 Đói với nghèo sắp đến bây giờ,"

 (Q2.KDNK-057-V1-145)

 

 "Thì làm sao thoát khỏi trầm-luân,

 Khuyên bổn-đạo rán tầm nẻo chánh."

 (Q2.KDNK-057-V1-168)

 

 "Lão nào có bày điều ma-mị,

 Mà gạt-lường bổn-đạo chúng-sanh."

 (Q2.KDNK-060-V1-250)

 

 "Trung với hiếu ta nên trau-trỉa,

 Hiền với lương bổn-đạo rèn lòng."

 (Q2.KDNK-060-V1-254)

 

 "Khùng ra đời truyền dạy thiệt hơn,

 Chư bổn-đạo chớ nên khinh-rẻ."

 (Q2.KDNK-060-V1-276)

 

 "Khuyên bổn-đạo chớ nên mê ngủ,

 Thức dậy tìm Đạo chánh của Khùng."

 (Q2.KDNK-061-V1-297)

 

 "Lịnh Quan-Âm dạy biểu Khùng troàn,

 Cho bổn-đạo rõ nguồn chơn-lý."

 (Q2.KDNK-062-V1-316)

 

 "Thấy lạc-lầm đây động lòng son,

 Khuyên bổn-đạo hãy nên tỉnh-ngộ."

 (Q2.KDNK-062-V1-332)

 

 "Muốn bổn-đạo tánh-tình chơn-chất,

 Rèn lòng hiền thương-xót lẫn nhau."

 (Q2.KDNK-064-V1-409)

 

 "Nhắn cùng bổn-đạo gần xa,

 Tu-hành trì-chí mới là liễu mai."

 (Q3.SG-070-V1-041)

 

 "Chừng nào bổn-đạo hiểu thông,

 Thiên-cơ đạo-lý để lòng mới thôi."

 (Q3.SG-073-V1-167)

 

 "Nói cho bổn-đạo rõ lòng,

 Ấy là chơn-chánh mới hòng vinh-vang."

 (Q3.SG-080-V1-419)

 

 "Phật thương bổn-đạo như con,

 Muốn cho bổn-đạo lòng son ghi lời."

 (Q3.SG-086-V1-605)

 

 "Phật thương bổn-đạo như con,

 Muốn cho bổn-đạo lòng son ghi lời."

 (Q3.SG-086-V1-606)

 

 "Lấy tinh-thần hiệp vén ngút mây,

 Trong bổn-đạo tự thân phải xử."

 (Q4.GMTK-089-V1-024)

 

 "Khuyên bổn-đạo lập thân nuôi chí,

 Đặng chờ ngày yết-kiến Phật Trời."

 (Q4.GMTK-093-V1-153)

 

 "Việc giả-dối từ đây nên lánh,

 Bổn-đạo ôi! hãy rán sửa mình."

 (Q4.GMTK-099-V1-380)

 

 "Trong bổn-đạo cùng là sư-vãi,

 Rán bền lòng cho được hiền từ."

 (Q4.GMTK-102-V1-487)

 

 "Phật Như-Lai cho phép Khùng troàn,

 Cho bổn-đạo khắp nơi đặng biết."

 (Q4.GMTK-104-V1-542)

 

 "Nếu bổn-đạo còn ai làm sái,

 Coi kệ nầy mình sửa lấy mình."

 (Q4.GMTK-105-V1-575)

 

 "Khắp dương-gian như sợi chỉ mành,

 Mong bổn-đạo tâm thành trở lại."

 (Q4.GMTK-106-V1-614)

 

 "Dạy bổn-đạo lấy câu trung-đẳng,

 Chẳng nói cao vì sắp rốt đời."

 (Q4.GMTK-106-V1-635)

 

 "Dạy bổn-đạo lấy lời đích-xác,

 Mà chẳng tu là bởi không ưa."

 (Q4.GMTK-110-V1-763)

 

 "Ta cũng chẳng hoàn-toàn thông-thạo,

 Nhưng phân cùng bổn-đạo xa gần."

 (Q5.KT-118-V1-100)

 

BỔN KINH

 "Tùy phong-hóa dân-sanh phù-hạp,

 Chấp bút thần tả ít bổn kinh."

 (02.DieuPhapQMinh-290-V1-006)

 

BỔN LAI DIỆN MỤC

 "Lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh,

 Thì cũng thấy bổn lai diện-mục."

 (02.SaĐec-302-V1-116)

 

BỔN NGUYÊN

 "Lôi-Âm kinh-ký khai đàn-việt,

 Sơn-Thứu từ tăng phản bổn nguyên."

 (02.xhHuynhHHoa.B3.x-239-V2-006)

 

BỔN-PHẬN

 "Bôn Bắc tẩu Nam cam khổ rối,

 Nhưng vì bổn-phận phải toan âu."

 (01.ThiXuan-222-V1-036)


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Hai 2017(Xem: 11483)
02 Tháng Chín 2014(Xem: 17039)
17 Tháng Giêng 2012(Xem: 25474)
08 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 25526)
100,000