II – NHỮNG PHƯƠNG THỨC HÀNH TRÌ & KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

25 Tháng Tư 201312:00 SA(Xem: 10390)
II – NHỮNG PHƯƠNG THỨC HÀNH TRÌ & KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 

Vững-vàng bất thối công-phu,
Tứ ân đã trả chẳng còn tội căn.

 

Chữ vinh-hoa phú-quí chẳng cần,
Miễn hiểu đạo hơn là châu báu.

 

  1. TỨ ĐẠI TRỌNG ÂN

Ân Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ

Ân Đất Nước

Ân Tam Bảo

Ân Đồng Bào Nhân Loại

 

  1. TỨ DIỆU ĐỀ

Tập đề: chịu cực lòng một bước đầu tiên

Khổ đề: chịu nhọc-nhằn, đừng ham điều sung-sướng

Diệt đề: diệt trừ vật-dục, các việc mến ưa,

Đạo đề: thấy một đàng thẳng-bẳng mà mê,

 

  1. BÁT NHẪN

Nhẫn Năng Xử Thế: là người hiền, lập thân danh, chờ thời đại

Nhẫn-Giái: trì tâm, giữ phận

Nhẫn-Hương-Lân: nhịn xóm chòm, những người tuổi tác, trên dưới đều hòa ý hỉ

Nhẫn-Phụ-Mẫu: cha con, chồng vợ nhịn nhau

Nhẫn-Tâm: ngày ngày an-lạc

Nhẫn-Tánh: lòng hiền-hậu, yên-tịnh dài lâu,

Nhẫn-Đức: trong đời vạn sự bình an

Nhẫn-Thành: được hòa nhã, báu-quí hiển-vang

 

  1. BÁT CHÁNH ĐẠO

Chánh Kiến: xem đúng theo sự thật, phán đoán ngay thẳng công bình 

Chánh Tư-Duy: tư tưởng chân chánh, thanh cao, tìm chân lý

Chánh Nghiệp: làm việc ngay đường

Chánh Tinh Tấn: tín ngưỡng chân chánh, giữ đức tin mạnh mẽ, quyết chí tu thân

Chánh Mạng: sanh mạng chân chánh, tự chủ,tìm chỗ bất diệt bất sanh

Chánh Ngữ: lời nói chơn thật, ngay thẳng, đúng với sự thật

Chánh Niệm: ghi nhớ sự chân chánh, bia tạc những điều Phật giáo

Chánh Định: suy gẫm chân chánh, giữ lòng bất động , huờn-nguyên phản-bổn

 

  1. TU THÂN XỬ KỶ

- Tìm kiếm chân tánh

- Thiệt-hành theo giáo-lý của Phật

- Để đức Tin và lòng lành luôn đi cặp

Dùng trí-huệ bình-đoán mới mong thoát khỏi tà kiến gạt-gẫm

Diệt trừ vô-minh, mở-mang trí-huệ

Tâmtrí phát-triển cả hai

Đánh đổ tư-tưởng xấu-xa, đem thay vào những tư-tưởng ôn-hòa, đạo-đức

 

  1. THẬP NHỊ NHƠN-DUYÊN

 Vô-Minh (1): là tối tăm mê dốt, từ hồi vô-thỉ;

 Hành (2): mê dốt ta mới hành-động;

 Thức (3): hành-động, nên mới có cái biết;

 Danh-Sắc (4): có cái biết, nên có xác-thịt, linh-hồn;

 Lục-Nhập (5) 6 căn, nhiễm với 6 trần;

 Xúc-Động (6) có lục-nhập mới có tiếp-xúc với mọi người và vạn vật;

 Thọ-Cảm (7) rồi từ chỗ tiếp-xúc mới thọ hưởng của tiền-trần;

 Ái (8) cái ưa thích, quyến luyến, thâm tình;

 Bảo-Thủ (9) gắng công giữ-gìn chặt-chịa;

 Hữu (10) gìn-giữ chặt chịa thì mới có sống;

 Sanh (11) mến tiếc, đầu thai trở lại;

Lão-tử (12) sanh ra thì lớn, hễ lớn thì sẽ già, hễ già thì yếu đau, nếu đau tất là phải chết;

 

  1. MÔN HOÀN DIỆT

Vô-minh bị diệt (1) thì hành diệt;

Hành bị diệt (2) thì thức diệt;

Thức bị diệt (3) thì danh-sắc diệt;

Danh-sắc diệt (4) thì lục-nhập diệt;

Lục nhập diệt (5) thì xúc-động diệt;

Xúc-động diệt (6) thì thọ cảm diệt;

Thọ cảm (7) bị diệt thì ái diệt;

Ái bị diệt (8) thì bảo-thủ diệt;

Bảo-thủ bị diệt (9) thì hữu diệt;

Hữu bị diệt (10) thì sanh diệt;

Sanh bị diệt (11) thì lão, tử diệt (12).

Ấy là giải-thoát.

 

  1. TÁM ĐIỀU VUI Ở CÕI CỰC LẠC

- Thoát khổ sanh: thần-thức nhập Thai-Sen

- Thoát khổ lão: thân Công-Đức, bất di dịch

- Thoát khổ bịnh: thể thanh-tịnh, không bịnh

- Thoát khổ tử: sanh-mạng Phật, ta đồng thọ

- Thoát khổ cầu bất đắc: không lo việc sanh-nhai

- Thoát khổ biệt ly: dứt ái-ân, quyến-thuộc

- Thoát khổ oan tắng hội: tâm đồng nhau, hòa-thuận

- Thoát khổ ưu sầu: mọi điều thanh nhã


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Hai 2017(Xem: 11466)
02 Tháng Chín 2014(Xem: 17022)
17 Tháng Giêng 2012(Xem: 25460)
08 Tháng Mười Hai 2011(Xem: 25522)
100,000